ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 439-449 | DOI: 10.5505/kpd.2021.90187

Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder (eng)

Betül Önder Uzgan1, Melike Tetik Oktay2, Cansu Aykaç2, Çağatay Ermiş3, Tunç Alkın4
1Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty Of Arts And Science, Department Of Biology, Çanakkale, Turkey
2Dokuz Eylul University, Institute Of Health And Science, Department Of Neurosciences, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Child And Adolescent Mental Health And Diseases
4Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a heteregenous psychiatric disorder. In this study, three possible etiopathogenic factors, neurocognitive flexibility, perfectionism, and obsessive beliefs in patients with OCD, were evaluated and compared with healthy controls. The hypothesis is neurocognitive flexibility, obsessive beliefs, and perfectionism may have a role in the formation of OCD symptoms. Furthermore, as perfectionism and obsessive beliefs increase, neurocognitive flexibility may deteriorate further.
METHODS: The study included 66 OCD patients and 75 healthy controls with no psychiatric history. Berg Card Sorting Test (BCST), Trail Making Test (TMT) and Category Fluency (CF) Test were used to assess neurocognitive flexibility; Hewitt Multidimensional Perfectionism Scale (HMPS) and Obsessional Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44) were administered to evaluate perfectionism and obsessive beliefs of participants. Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I) was administered to participants. Yale-Brown Obsession Compulsion Scale(Y-BOCS) was applied to evaluate severity of obsessions/compulsions, while Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) was used to evaluate the severity of depression of patients.
RESULTS: Patients had high level perfectionist personality traits, and their levels of obsessive beliefs were higher than the healthy group. Trail Making Test performance was poorer in patients with OCD. There was no significant relationship between obsessive beliefs, perfectionism and neurocognitive flexibility. However, these variables differed among OCD-subtypes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further studies may investigate various OCD-subtypes by diversifying cognitive flexibility measurement along with biological variables. This study was presented as Poster Proceeding at 55. National Congress of Psychiatry

Keywords: Cognition, obsessive-compulsive disorder, perfectionism

Obsesif kompulsif bozuklukta nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inanışlar (eng)

Betül Önder Uzgan1, Melike Tetik Oktay2, Cansu Aykaç2, Çağatay Ermiş3, Tunç Alkın4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilimdalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir-türkiye,
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) heterojen bir ruhsal bozukluktur. Bu çalışmada OKB oluşumundan sorumlu olabileceği düşünülen nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inanışlar arasındaki ilişki sağlıklı kontroller ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Çalışma hipotezi nörobilişsel esneklik, mükemmelliyetçilik ve obsesif inançların OKB belirtilerinin oluşumunda rol oynayabileceği ve bu inançlar yoğunlaştıkça nörobilişsel esnekliğin daha çok bozulabileceğidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 66 OKB tanılı ve hiçbir psikiyatrik öyküsü olmayan 75 sağlıklı birey çalışmaya katıldı. Katılımcıların, Berg Kart Eşleme Test (BKET), İz Sürme Testi (İST) ve Kategori Akıcılık (KA) Testiyle nörobilişsel esneklik, Hewitt Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği (HÇBMÖ) ve Obsesif İnanışlar Ölçeği-44 (OİÖ-44) ile mükemmelliyetçilik ve obsesif inançlarıının düzeyleri değerlendirildi. Katılımcılara DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) uygulandı. Hastaların, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeğiyle (Y-BOCS) obsesyonlar ve kompulsiyonlar, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğiyle (HAM-D) depresyon şiddeti değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların, sağlıklı gruba göre mükemmelliyetçi özellikleri ve obsesif inanışları daha yüksekti. Hastaların İz Sürme Testi (İST) performansları kontrollere göre daha kötüydü. Mükemmelliyetçilik ve obsesif inanç düzeyleri ile nörobilişsel esneklik arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Fakat OKB alt-grupları arasında bu değişkenlerde farklılıklar vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleride, biyolojik değişkenlerle birlikte bilişsel esneklik ölçüm araçları çeşitlendirilerek daha fazla OKB alt-grupları değerlendirilebilir. Bu çalışma 55. Ulusal Pskiyatri Kongresinde Poster bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kognisyon, mükemmelliyetçilik, obsesif-kompulsif bozukluk

Betül Önder Uzgan, Melike Tetik Oktay, Cansu Aykaç, Çağatay Ermiş, Tunç Alkın. Neurocognitive flexibility, perfectionism, obsessive beliefs in patients with obsessive compulsive disorder (eng). J Clin Psy. 2021; 24(4): 439-449

Corresponding Author: Betül Önder Uzgan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale