ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The level of knowledge about autism spectrum disorders among a university hospital healthcare professionals in Turkey [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2024; 27(1): 12-20 | DOI: 10.5505/kpd.2024.86836

The level of knowledge about autism spectrum disorders among a university hospital healthcare professionals in Turkey

Hacer Gizem Gerçek, Çağla Çelikkol Sadıç, Aziz Kara
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Afyonkarahisar Health Sciences University

INTRODUCTION: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a mental disorder with an increasing prevalence in recent years. In this study, the autism knowledge level of healthcare professionals from different occupational groups and the factors affecting the knowledge level were evaluated.
METHODS: A total of three hundred and seventeen (317) healthcare professionals working in tertiary health institutions in Turkey were included in the study. Participants completed both the "Health Workers Information Form" and the "Knowledge about Childhood Autism Among Health Workers" (KCAHW) questionnaire. Knowledge about childhood autism (KCA) as measured by scores in the KCAHW questionnaire.
RESULTS: The total mean score of participated healthcare professionals on KCAHW questionnaire was 12.62 ± 2.80. Physicians' KCAHW test scores were significantly higher than other healthcare professionals (p<0.001). KCA was significantly associated with the age of healthcare professionals, had a higher mean score with increasing age (r=0.139, p=0.013). As the education level of the healthcare professionals and the time spent in the profession increased, the KCA also increased (respectively, p=0.002, p=0.043). KCA of doctors who were residency students were statistically significantly lower than those of specialist doctors (p=0.008). KCA was found to be significantly higher in healthcare professionals who had training on autism (p=0.001) and those who worked with a child with autism (p=0.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was found that healthcare professionals' knowledge about ASD is poor. Although physicians were more aware of the diagnostic criteria, their awareness of autism and its associated disorders was low, as were other healthcare professionals. Healthcare professionals should receive regular training. Specially, it should be targeted from physicians to residents and non-physician healthcare professionals.

Keywords: Autism, Autism knowledge level, Physicians, Nurses, Physical therapists

Türkiye’de bir üniversite hastanesi sağlık çalışanlarında otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bilgi düzeyi

Hacer Gizem Gerçek, Çağla Çelikkol Sadıç, Aziz Kara
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), son yıllarda görülme sıklığı giderek artan ruhsal bir bozukluktur. Bu çalışmada farklı meslek gruplarından sağlık çalışanlarının otizm bilgi düzeyi ve bilgi düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Türkiye'de üçüncü basamak bir sağlık kurumunda çalışan toplam üç yüz on yedi (317) sağlık çalışanı dahil edildi. Katılımcılar tarafından “Sağlık Çalışanları Bilgi Formu” ve “Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Anketi”(SÇ-OBA) dolduruldu.
BULGULAR: Katılan sağlık çalışanlarının SÇ-OBA toplam puan ortalaması 12,62 ± 2,80 idi. Hekimlerin SÇ-OBA puanları, diğer sağlık çalışanlarına göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Sağlık çalışanlarının yaşı ile otizm bilgi düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon saptandı (r=0,139, p=0,013). Sağlık çalışanının eğitim düzeyi ve meslekte geçirdiği süre arttıkça otizm bilgi düzeyinin arttığı görüldü (sırasıyla, p=0,002, p=0,043). Asistan hekimlerin otizm bilgi düzeyinin, uzman hekimlere göre daha düşük olduğu gözlendi (p=0,008). OSB ile ilgili eğitim almış (p=0,001) ve OSB tanılı bir çocuk ile çalışan (p=0,009) sağlık çalışanlarında otizm bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının OSB ile ilgili bilgilerinin zayıf olduğu saptandı. Hekimlerin diğer sağlık çalışanlarına gore otizm tanı kriterleri konusunda bilgi düzeyleri daha iyi olsa da, diğer sağlık çalışanları ile benzer şekilde otizm ve ilişkili bozukluklar konusundaki bilgi düzeyleri düşüktü. Çalışmamız sonuçları özellikle hekim dışı sağlık çalışanları ve asistan hekimlerin hedeflendiği otizm bilgi düzeyini artırmaya yönelik eğitimlerin planlanması gerektğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Otizm bilgi düzeyi, Hekim, Hemşire, Fizyoterapist

Hacer Gizem Gerçek, Çağla Çelikkol Sadıç, Aziz Kara. The level of knowledge about autism spectrum disorders among a university hospital healthcare professionals in Turkey. Turkish J Clin Psy. 2024; 27(1): 12-20

Corresponding Author: Hacer Gizem Gerçek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale