ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 499-512 | DOI: 10.5505/kpd.2021.82653

Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics (tur)

Feride Ercan1, Mehmet Karakaş2, Nermin Gürhan3, Ümran Demircan4, Haydar Mehmet Kaya5
1Department of Mental Health and Psychiatric Nursing,Faculty of Health Sciences, Gazi University, Ankara Turkey
2Department of Mental Health and Psychiatric Nursing,Faculty of Health Sciences, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu Turkey
3Department of Psychiatric Nursing,Faculty of Health Sciences, Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat Turkey
4First and Emergency Aid Program Duragan Vocational School, Sinop University, Sinop Turkey
5Gazi University Health Research and Application Center Gazi Universtiy Hospital, Ankara

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the beliefs and attitudes of nurses/physicians, patients and patients’ relatives towards stigma in psychiatry clinics.
METHODS: The study was undertaken using comparative-descriptive study method. It was conducted between October-December 2017 at the psychiatry clinic of two state university training and research hospitals and at the mental health and diseases training and research hospital of a state university. The sample consists of 43 nurses/physicians, 76 patients and 37 patient relatives. The data were collected using Beliefs towards Mental Illness Scale (BMI), scale of The Community Attitudes towards the Mentally Ill (CAMI) and İnternalized Stigma of Mental İllness Scale (ISMI). The beliefs and attitudes scores of nurses/physicians, patients, and patient relatives were compared, the internalized stigmatization levels of patients with mental disorders were evaluated, and the stigma belief and attitude levels were examined for some variables.
RESULTS: Participants in the study were 27.6% nurses/physicians, 48.7% patients and 23.7% patient relatives. A statistically significant difference was found between the groups in terms of the BMI subscales of dangerousness, poor social and interpersonal skills and incurability and shame, and the scale total score (p <0.05). A statistically significant difference was found between the groups in terms of CAMI fear/exclusion score (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that patients have the most negative beliefs towards to mental disorders/patients, also nurses/physicians were found to exhibit more fear and exclusion attitudes. Although it varies according to the groups it was determined that beliefs, attitudes and internalized stigmatization were affected by variables such as economic status, education level, gender, and number of hospitalizations.

Keywords: Psychiatry, nurse, physician, patient, patient relative, stigma

Psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalamaya yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi (tur)

Feride Ercan1, Mehmet Karakaş2, Nermin Gürhan3, Ümran Demircan4, Haydar Mehmet Kaya5
1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu
3Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Tokat
4Sinop Üniversitesi Durağan Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü, Sinop
5Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma psikiyatri kliniklerinde hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının damgalama yönelik inanç ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, karşılaştırmalı-tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İki devlet üniversitesi eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri kliniği ile bir devlet üniversitesinin ruh sağlığı ve hastalıkları eğitim araştırma hastanesinde Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklemi 43 hemşire/hekim, 76 hasta ve 37 hasta yakını oluşturmaktadır. Veriler Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ), Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği (RSTTÖ) ve Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalama Ölçeği (RHİDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Hemşire/hekim, hasta ve hasta yakınlarının ruhsal bozukluğa ilişkin inanç ve tutum puan ortalamaları karşılaştırılmış, ruhsal bozukluğa sahip hastaların içselleştirilmiş damgalama yaşama düzeyleri değerlendirilmiş ve bazı değişkenler açısından parametreler incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların %27,6’sı hemşire/hekim, %48,7’si hasta ve %23,7’si hasta yakınıdır. Gruplara göre RHYİÖ tehlikelilik, çaresizlik ve kişilerarası ilişkilerde bozulma ve utanma alt boyutları ve ölçek toplam puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Gruplara göre RSTTÖ korku/dışlama puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruhsal hastalığa/hastalara yönelik en olumsuz inanca sahip olanların hastalar olduğu, hemşire/hekimlerin ise daha fazla korku ve dışlama tutumu sergiledikleri saptanmıştır. Ayrıca gruplara göre farklılık gösterse de inanç, tutum ve damgalamanın ekonomik durum, eğitim düzeyi, cinsiyet, hastane yatış sayısı gibi değişkenlerden etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri, hemşire, hekim, hasta, hasta yakını, damgalama

Feride Ercan, Mehmet Karakaş, Nermin Gürhan, Ümran Demircan, Haydar Mehmet Kaya. Evaluation of belief and attitudes towards stigma of nurses/physician, patients and patients’ relatives in psychiatric clinics (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 499-512

Corresponding Author: Feride Ercan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale