ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Direct and indirect relationships between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress: The mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 260-269 | DOI: 10.5505/kpd.2022.74875

Direct and indirect relationships between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress: The mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies (eng)

Senanur Sayınta, Hatice Nur Koçak, Hande Kaynak
Çankaya University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The effects of the COVID-19 pandemic are remarkable on individuals’ mental health. During the COVID-19 pandemic, there is an increase in mental health problems and psychological distress in uninfected healthy people. The present study aimed to examine the mediator role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies in the relationship between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress experienced during the current pandemic.
METHODS: The sample consisted of 351 young adults (86% female and 14% male) who were not infected with COVID-19 aged between 18 to 25 years old. Participants completed the self-report questionnaires, including the Cognitive Flexibility Inventory, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, and COVID-19 Related Psychological Distress Scale. Mediation analysis estimated total, indirect, and direct effects between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress.
RESULTS: The correlation analyses showed that cognitive flexibility - control dimension was negatively associated with both COVID-19 related psychological distress and maladaptive cognitive emotion regulation strategies. Also, maladaptive cognitive emotion regulation strategies and COVID-19 related psychological distress was found to be positively correlated. In the study sample, the results of the bootstrap mediation indicated that maladaptive cognitive emotion regulation strategies, including self-blame, acceptance, rumination, catastrophizing, and blaming others, fully mediated the relationship between cognitive flexibility - control and COVID-19 related psychological distress.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings would help psychological interventions designed for COVID-19 uninfected healthy people who have lower-level cognitive flexibility - control dimension by highlighting the prominence that the fewer people use maladaptive cognitive emotion regulation strategies, the less they feel COVID-19 related psychological distress.

Keywords: Cognitive flexibility, cognitive emotion regulation, COVID-19 pandemic, psychological distress

Bilişsel esneklik ve COVID-19 ile ilgili psikolojik sıkıntı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler: Uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolü (eng)

Senanur Sayınta, Hatice Nur Koçak, Hande Kaynak
Çankaya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisinin bireylerin zihinsel sağlığı üzerinde dikkate değer etkileri bulunmaktadır. COVID-19 pandemisi süresince, COVID-19 geçirmemiş sağlıklı bireylerde zihinsel sağlık sorunlarının ve psikolojik sıkıntının arttığı kaydedilmiştir. Çalışmanın amacı, bilişsel esneklik ve COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkide uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolünü halen devam etmekte olan pandemi sürecinde incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcılar 18-25 yaş arası COVID-19 geçirmemiş sağlıklı 351 genç yetişkinden (%86 kadın ve %14 erkek) oluşmaktadır. Katılımcılar Bilişsel Esneklik Envanteri, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği ve COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği’nden oluşan öz-bildirim ölçeklerini tamamlamıştır. Aracılık analiziyle, bilişsel esneklik ve COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı arasındaki toplam, doğrudan ve dolaylı etkiler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Korelasyon analizleri, bilişsel esneklik-kontrol boyutunun hem COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı hem uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri ile negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı pozitif ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın örnekleminde, aracı değişken analizleri bilişsel esneklik ve COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı arasında, uyumsuz duygu düzenleme stratejilerinden kendini suçlama, kabullenme, ruminasyon, felaketleştirme ve başkalarını suçlamanın tam aracı rolleri olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın bulguları, bireylerin uyumsuz bilişsel duygu düzenleme stratejilerini ne kadar az kullanırlarsa COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntıyı o kadar az yaşadığının önemini vurgulayarak, araştırmanın düşük seviyede bilişsel esneklik-kontrol boyutuna sahip olan COVID-19 geçirmemiş sağlıklı bireylere yönelik geliştirilecek psikolojik müdahale programlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel esneklik, bilişsel duygu düzenleme, COVİD-19 pandemisi, psikolojik sıkıntı

Senanur Sayınta, Hatice Nur Koçak, Hande Kaynak. Direct and indirect relationships between cognitive flexibility and COVID-19 related psychological distress: The mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies (eng). J Clin Psy. 2022; 25(3): 260-269

Corresponding Author: Hande Kaynak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale