ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Assessment of theory of mind skills in children with mild intellectual disabilities within the framework of social learning theory (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(3): 310-321 | DOI: 10.5505/kpd.2022.70298

Assessment of theory of mind skills in children with mild intellectual disabilities within the framework of social learning theory (tur)

Fatih Bal1, Ayşe Tuba Ceyhun2
1Sakarya University, Psychology, Sakarya Turkey
2Biruni University, Department of Special Education, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The effect of Social Learning Theory on the Theory of Mind skill of children with mild intellectual disabilities was examined. The working group of this research consists of 30 children who continue their education in a private education institution in Beyoğlu District of Istanbul Province in the 2019-2020 academic year. A total of 30 children, 15 in the experimental group and 15 in the control group, were included in the study.
METHODS: The study group of the research was conducted as a quasi-experimental, since it could not be chosen objectively to form participants with equal initial conditions. The research was designed as Pre-Test and Post-Test Unequaled Groups according to the control group model. Social Learning Theory was applied to children with mild mental disabilities in the experimental group for eight weeks, in a total of 16 sessions. As a data collection tool in the study, "Unexpected Content Change, First Order False Mind Attribution Task and Second Order False Consideration Attribution Task" were used in the Theory of Mind (ToM) measurements. The demographic information of the children and their families was obtained using the "Personal Information Form" created by the researcher. The data obtained from the study group in the study were analyzed using the SPSS 25.0 package program.
RESULTS: The statistically significant difference was found in favor of the experimental group between the total scores of the posttest theory of mind tests of children with mild mental disability in the experimental and control groups. Mild mental disability children in the experimental group were found to be statistically significantly higher than the post-test unexpected content change, first-order misconception attribution and second-order false belief attribution test pre-test scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study, Social Learning Theory has a positive effect on the theory of mind of children with mild intellectual disabilities.

Keywords: Special Education, Social Learning Theory, Theory of Mind, People with Intellectual Disabilities, People with Mild Intellectual Disabilities

Sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklarda zihin kuramı becerilerinin değerlendirilmesi (tur)

Fatih Bal1, Ayşe Tuba Ceyhun2
1Sakarya Üniversitesi, Psikoloji, Sakarya Türkiye
2Biruni Üniversitesi,Özel Eğitim Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların Zihin Kuramı becerisine etkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Beyoğlu İlçesi’nde özel eğitim kurumunda eğitimi devam eden 30 çocuktan oluşturmaktadır. Deney grubunda 15 ve kontrol 15 olmak üzere toplam 30 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın çalışma grubunu başlangıç durumlarını birbirine denk katılımcılar oluşturmak için yansız olarak seçilemediği için yarı-deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma Ön Test ve Son Test olarak Eşitlenmemiş Gruplar Kontrol Gruplu modele göre desenlemiştir. Deney grubundaki hafif düzeydeki zihinsel yetersizliği olan çocuklara Sosyal Öğrenme Kuramı sekiz hafta boyunca toplam 16 oturum uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Zihin Kuramı (zihin kuramı) ölçümlerinde “Beklenmedik İçerik Değişikliği, Birinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi ve İkinci Dereceden Yanlış Kanı Atfı Görevi” kullanılmıştır. Çocuklar ve ailelerinin demografik bilgileri ise araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada çalışma grubundan elde edilen veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmada elde edilen bulgulara göre, deney ve kontrol gruplarında yer alan hafif düzeydeki zihinsel yetersizliği olan çocukların son test zihin kuramı testleri toplam puanları arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney grubundaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği çocukların son test beklenmedik içerik değişikliği, birinci dereceden yanlış kanı atfı ve ikinci dereceden yanlış kanı atfı testi ön test puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Sosyal Öğrenme Kuramının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların zihin kuramına olumlu etkisi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Sosyal Öğrenme Kuramı, Zihin Kuramı, Zihinsel Yetersizliği Olanlar, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olanlar

Fatih Bal, Ayşe Tuba Ceyhun. Assessment of theory of mind skills in children with mild intellectual disabilities within the framework of social learning theory (tur). J Clin Psy. 2022; 25(3): 310-321

Corresponding Author: Fatih Bal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale