ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 523-536 | DOI: 10.5505/kpd.2021.43760

Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers (tur)

Hülya Arslantaş1, Filiz Abacıgil2, Rüveyda Yüksel1, Filiz Adana3, Ezgi Sarı1, Duygu Yeşilfidan3, Selen Gürsoy Turan2
1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Department of Mental Health and Disease Nursing, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Aydın,Turkey
3Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, Aydın,Turkey

INTRODUCTION: This study intends to investigate the factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers.
METHODS: This is a cross-sectional study conducted in high schools in Aydın, Turkey. High schools in Aydın were divided into separate strata according to school types; and the number of teachers to be selected from each school was determined using the G-Power statistics program and the number of teachers in the study sample was calculated to be 331.Data was collected using the Belief Towards Mental Illness Scale and Social Distance Scale.
RESULTS: 24.3 % of the teachers in the study reported that they know somebody with a mental illness in their immediate circles and 9.4% had psychiatric support in the past. According to the teachers' reports,65.7% of the teachers believed that genetic predisposition,73.9% stressful life events,44.4% interpersonal relationships,72.9% domestic violence, 58.9% domestic conflicts, 55.3% personal weaknesses,68.4% traumatic life events, 14.6% infectious diseases, 23.4% religious belief and 11.7 % supernatural powers cause mental illnesses. The study found that the teachers who know people with mental illnesses in their immediate circles had lower social distance scores compared to those who do not know (t=-.901;p=0.004). Additionally a moderate level of positive relationship was found between the Belief Towards Mental Illness Scale score and Social Distance Scale score(r=0.502;p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on this data, having someone with a mental illness in the immediate circle has a positive effect on the person's perspective for mental illnesses and social distance toward patients increases as the belief towards mental illness become more negative. In order to ensure that people with mental illnesses live in a society with no stigmatization and discrimination, it is important to raise awareness and improve knowledge promoting positive attitude towards mental illnesses in the society. Therefore it is important to increase the knowledge and awareness among teachers.

Keywords: Teacher, mental illness, social distance

Ortaöğretim öğretmenlerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafeyi etkileyen faktörler (tur)

Hülya Arslantaş1, Filiz Abacıgil2, Rüveyda Yüksel1, Filiz Adana3, Ezgi Sarı1, Duygu Yeşilfidan3, Selen Gürsoy Turan2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ortaöğretim öğretmenlerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafeyi etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel tipte olup, Aydın ilindeki liselerde gerçekleştirilmiştir. Aydın İl merkezindeki liseler, okul türlerine göre tabakalanmış, her okuldan seçilecek öğretmen sayısı G-Power istatistik programı ile belirlenerek örneklem sayısı 331 olarak hesaplanmıştır. Veriler anket formu, Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği ve Sosyal Mesafe Ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: Öğretmenlerin %24.3’ü yakın çevresinde ruhsal hastalığa sahip birinin olduğunu belirtmiş;%9.4’ü daha önce psikiyatrik destek almıştır. Öğretmenlerin %65.7’si kalıtsal yatkınlığın, %83.9’u stresli yaşam olaylarının, %44.4’ü kişilerarası ilişkilerin,%72.9’u aile içi şiddetin,%58.9’u aile içi çatışmaların,%55.3’ü kişilik zayıflığının, %68.4’ü travmatik yaşam olaylarının, %14.6’sı enfeksiyon hastalıklarının, %23.4’ü dini inançların, %11.7’si doğa üstü güçlerin ruhsal hastalıklara neden olduğunu belirtmiştir. Araştırmada yakın çevresinde ruhsal hastalığa sahip olanların sosyal mesafe puanının sahip olmayanlara göre (t=-.901;p=0.004) daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği puanı ile Sosyal Mesafe Ölçeği puanı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki(r=0.502;p=0.000)saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu veriler doğrultusunda ruhsal problemi olan bir yakına sahip olmak ruhsal hastalıklara yönelik bakış açısını olumlu olarak etkilemekte, ruhsal hastalığa yönelik inançlar olumsuzlaştıkça hastalara yönelik sosyal mesafede artmaktadır. Ruhsal hastalıkları olan bireylerin damgalanma ve ayrımcılığın olmadığı bir toplumda hayatta kalabilmeleri için akıl hastalıklarına yönelik bilgi ve anlayışı geliştirerek olumlu tutumları geliştirmek önemlidir. Bu bağlamda öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, ruhsal hastalık, sosyal mesafe

Hülya Arslantaş, Filiz Abacıgil, Rüveyda Yüksel, Filiz Adana, Ezgi Sarı, Duygu Yeşilfidan, Selen Gürsoy Turan. Factors affecting the belief towards mental illness and social distance in secondary education teachers (tur). J Clin Psy. 2021; 24(4): 523-536

Corresponding Author: Hülya Arslantaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale