ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(4): 475-480 | DOI: 10.5505/kpd.2021.39259

The levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors (eng)

Arife Zühal Değirmencioğlu1, Leyla Baysan Arabacı2, Nalan Gordeles Beser3
1Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Medicine
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences Department of Psychiatric Nursing
3Niğde Ömer Halisdemir University Niğde Zübeyde Hanım School of Health Department of Psychiatric Nursingchiatric Nursing

INTRODUCTION: This study aims to determine the levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors.
METHODS: The study consisted of 208 patients aged 18 and over diagnosed with diabetes that have been receiving relevant treatment for at least 6 months and had no other chronic diseases. The patients had been registered in the internal medicine polyclinics of a training and research hospital for control purposes between January 15 and June 30, 2018 and had agreed to participate in the study. Research data were collected using the Personal Information Form (PIF), the Beck Depression Inventory (BDI), the Beck Anxiety Inventory (BAI), and the Toronto Alexithymia Scale (TAS). The descriptive statistics, Kruskal Wallis, Mann Whitney U and Pearson Correlation, Regression tests were used in the statistical analysis of the data.
RESULTS: In the study 61.1% of the patients were females, 57.7% were between 45-64 years old and 81.3% were married. A moderate-level of anxiety and alexithymia as well as a low-level of depression were found in the patients who reported adverse changes in their lives following the diagnosis of diabetes. A statistically significant relationship was found between the levels of anxiety, depression and alexithymia in patients (p<0.001).
.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients diagnosed with diabetes should be regularly assessed for psychological distress such as anxiety, depression and alexithymia, as well as physical symptoms. Health professionals, especially nurses should support diabetic patients in developing strategies to cope with and manage these health problems

Keywords: Anxiety, Alexithymia, Depression, Diabetes

Diyabet tanılı bireylerin anksiyete, depresyon, aleksitimi düzeyleri ve etkileyen faktörler (eng)

Arife Zühal Değirmencioğlu1, Leyla Baysan Arabacı2, Nalan Gordeles Beser3
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
3Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde hanım sağlık yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabet tanısı alan bireylerin, anksiyete, depresyon ve aleksitimi düzeyleri ile bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı nitelikteki araştırma örneklemi evreni bilinmeyen örneklem belirleme yöntemi ile 195 olarak hesaplanmış ve buna göre,15 Ocak-30 Haziran 2018 tarihleri arasında, bir eğitim araştırma hastanesinin iki dahiliye polikliniğine kontrol amacıyla başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden, en az 6 aydır diyabet tanısıyla tedavi olan ve başka kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü 208 diyabet tanılı hastaya ulaşılmıştır. Etik Kurul ve kurum izinlerinden sonra araştırmanın amacı hakkında bilgi verilen hastalara Bilgi Formu(BF), Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ), Beck Ankisyete Ölçeği(BAÖ), Toronto Aleksitimi Ölçeği(TAÖ) kullanılarak veriler toplanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS (16.0) programı kullanılarak değerlendirilmiş ve analizde tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastaların %61.1’inin kadın, %57.7’sinin 45-64 yaş arasında ve %81.3’ünün evli olduğu bulunmuştur. Yüzde 93.3’ü Tip II diyabet tanısı olan hastaların %38.0’i 6 ay-5 yıldır diyabete bağlı tedavi gördüğünü, %40.8’i bakım konusunda eşi tarafından desteklendiğini belirtmiştir. Yüzde 45.2’si ilkokul mezun olan hastaların %26.0’sı bir işte çalışmakta olduğunu, %10.6’sı hastalık nedeni ile çalışamadığını ve %60.5’i ekonomik durumlarının orta düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Diyabet tanısı sonrası yaşamlarında olumsuz yönde değişiklikler yaşadığını belirten hastalarda orta düzeyde anksiyete ve aleksitimi, düşük düzeyde de depresyon belirtileri tespit edilmiştir. Hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri ile aleksitimi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0.001); anksiyete ve depresyon düzeyleri arttıkça duygularını tanıma-ayırt etme ve duygularını ifade etme güçlüğünün arttığı (p<0.001) ve dışa dönük düşünme yetisinin de azaldığı (p<0.05) belirlenmiştir. Ayrıca hastaların ölçek puan ortalamalarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabet tanılı hastalarda, fiziksel semptomlar ve bunların yönetimi kadar anksiyete, depresyon, aleksitimi gibi ruhsal sıkıntılar da düzenli olarak değerlendirilmeli ve hastalar bu sorunlarla başetme stratejileri geliştirebilmeleri için sağlık çalışanları özellikle hemşireler tarafından desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Anksiyete, Depresyon, Aleksitemi

Arife Zühal Değirmencioğlu, Leyla Baysan Arabacı, Nalan Gordeles Beser. The levels of anxiety, depression and alexithymia in individuals diagnosed with diabetes and the affecting factors (eng). J Clin Psy. 2021; 24(4): 475-480

Corresponding Author: Arife Zühal Değirmencioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale