ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Hypertension as a Side Effect of Fluoxetine [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2013; 16(2): 126-128

Hypertension as a Side Effect of Fluoxetine

Esra Yancar Demir1, Tuba Aydemir Özcan0
Uz.Dr., Boztepe Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ordu

Fluoxetine is an antidepressant of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) class. Racemic fluoxetine consists of R- and S-fluoxetine. Its S-enantiomer is pharmacologically more active. Fluoxetine's mechanism of action is primarily that of an SSRI. Security and favorable side- effect profile, as well as the lack of affinity for multiple receptors which are mediated by adverse effects associated with TCA seperate fluoxetine and other SSRIs from TCA. SSRIs possibly induce agitation, anxiety, sleep disturbance, tremor, sexual dysfunction, headache, and nausea by increasing 5HT in central nervous system (CNS). Cardiovascular side effects are not common among SSRIs. Mostly reported side effects, except arrhyt- mia, are hypotension and its incidence is 29.3%. In the literature, a study conducted on rats, the relationship between prenatal exposure to fluoxetine and pulmonary hypertension has been shown, however there is no case of hypertension following dose increase. In literature, there is no reports abaout relationship between fluoxetine and hypertension. Among SSRIs, there is only one reported hypertension case during essitalopram usage and its causal link was declared to be unclear. Here we report a 48- years-old woman diagnosed with depression and treated with fluoxetine who has developed hypertension following the dose increase to 40 mg/day. After decreasing the dosage to 20 mg/day the blood pressure returned to normal range.

Keywords: Key Words: Fluoxetine, hypertension, side effect.

Fluoksetin Kullanımı Sırasında Ortaya Çıkan Hipertansiyon Olgusu

Esra Yancar Demir1, Tuba Aydemir Özcan0
Uz.Dr., Boztepe Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ordu

Fluoksetin özgül serotonin geri alım engelleyicisi (SSRI) sınıfından bir antidepresandır. Rasemik bir karışım olup S enantiomeri, R enantiomerine göre farmakolojik olarak daha aktiftir. Klinik etkisinin serotonin geri emiliminin blokajına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Güvenlik ve uygun yan etki profili kadar, çoklu reseptör afinitesinin düşük oluşu da fluoksetini ve diğer SSRI'ları trisikliklerden ayırır. SSGI'lar olasılıkla santral sinir sistemindeki 5HT'yi arttırma yoluyla ajitasyon, anksiyete, uyku düzensizliği, titreme, seksüel disfonksiyon ve baş ağrısı ve bulantı yapabilir. Kardiovasküler yan etkiler SSRI'lar arasında yaygın değildir. Ritim bozukluğundan başka en fazla bildirilen etki postural hipotansiyonu da içeren hipotansiyondur ve fluoksetin ile görülme oranı %29.3'dür. Literatür incelendiğinde, ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada prenatal fluoksetine maruz kalınması ile pulmoner hipertansiyon arasında ilişki gösterilmesine karşın, fluoksetin doz artışının yol açtığı hipertansiyon olgusuna rastlanmamıştır. SSRI'lar içinde sadece essitalopram ile gelişen bir hipertansiyon olgusu bildirilmiş ancak nedenine yönelik bir açıklama getirilememiştir. Bu makalede daha önce tanı konmuş hipertansiyon ve benzeri kronik bir hastalık öyküsü ile ek ilaç kullanımı olmayan 48 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Hastaya depresyon tanısıyla fluoksetin başlanmış, belirtilerinde yeterli düzelme olmayınca fluoksetin dozu 40 mg'a çıkılmıştır. Ancak doz artışının hemen ardından hastada tansiyon yüksekliği meydana gelmiş ve doz tekrar 20 mg'a inilince kan basıncı değerleri normal seviyelere gerilemiştir. Anahtar Sözcükler: Fluoksetin, hipertansiyon, yan etki.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Fluoksetin, hipertansiyon, yan etki.

Esra Yancar Demir, Tuba Aydemir Özcan. Hypertension as a Side Effect of Fluoxetine. Turkish J Clin Psy. 2013; 16(2): 126-128
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale