ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Comparison of substance users under judicial supervision with controls in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2024; 27(1): 55-64 | DOI: 10.5505/kpd.2024.00878

Comparison of substance users under judicial supervision with controls in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties

Mustafa Akan1, Nusret Ayaz2, Kerim Uğur3
1Gemlik State Hospital, Department Of Psychiatry, Bursa, Turkey
2Malatya Turgut Ozal University School Of Medicine, Department Of Forensic Medicine, Malatya, Turkey
3Malatya Turgut Ozal University School Of Medicine, Department Of Psychiatry, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: Substance abuse and addiction are reported to be approximately 2 times more common in individuals diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) compared to the general population. Adults with ADHD have been stated to have difficulties in emotion regulation as well as core symptoms of the disease. In this study, it was aimed to evaluate individuals who applied to a university hospital psychiatry clinic probation clinic in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties. The hypothesis of the study is that individuals who apply to the outpatient clinic will have higher ADHD symptoms and emotion regulation difficulties than healthy controls.
METHODS: The research was conducted between 18.06.22-30.10.22. 135 male patients diagnosed with substance use disorder and 141 healthy volunteers without any psychiatric disease were included in the study. Adult ADHD self-report scale (ASRS), Difficulty in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-16), and sociodemographic data form were administered to the participants.
RESULTS: The probation group's ASRS total score, attention deficit and hyperactivity/impulsivity subscale scores were found to be statistically significantly higher than the control group (p=0.004, p=0.005, p=0.007, respectively). Also DERS-16 impulse and nonacceptance subscale scores of the probation group were statistically significantly higher than the control group (p=0.001, p=0.015, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: ADHD and accompanying emotion regulation difficulties may increase the risk of substance use in adults. Considering these clinical features in individuals applying to the probation outpatient clinic may make therapeutic interventions more effective.

Keywords: Probation outpatient clinic, attention deficit hyperactivity disorder, emotion regulation difficulties, substance abuse

Adli denetimdeki madde kullanıcılarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve duygu düzenleme güçlükleri açısından kontrollerle karşılaştırılması

Mustafa Akan1, Nusret Ayaz2, Kerim Uğur3
1Gemlik Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Bursa, Türkiye
2Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı bireylerde genel topluma göre yaklaşık 2 kat daha yaygın madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı rapor edilmiştir. DEHB’ li erişkinlerin hastalığın çekirdek belirtiler kadar duygu düzenlemede güçlük yaşadığı belirtilmiştir. Bu araştırmada bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniği denetimli serbestlik polikliniğine başvuran bireylerin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve duygu düzenleme güçlükleri açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın hipotezi polikliniğe başvuran bireylerin DEHB belirtileri ve duygu düzenleme güçlüklerinin sağlıklı kontrollere göre daha yüksek bulunacağı şeklindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 18.06.22-30.10.22 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Madde kullanım bozukluğu tanılı 135 erkek hasta ve herhangi bir psikiyatrik hastalığı bulunmayan 141 sağlıklı gönüllü araştırmaya dahil edildi. Katılımcılara erişkin DEHB öz bildirim ölçeği (ASRS), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği Kısa Form (DERS-16) ve sosyodemografik veri formu uygulandı.
BULGULAR: Denetim grubunun ASRS toplam puanı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik alt ölçek puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0.004, p=0.005, p=0.007). Denetim grubunun DERS-16 dürtü ve kabul etmeme alt ölçek puanları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek raporlandı (sırasıyla p=0.001, p=0.015).
TARTIŞMA ve SONUÇ: DEHB ve eşlik eden duygu düzenleme güçlükleri, erişkinde madde kullanım riskini artırıyor olabilir. Denetimli serbestlik polikliniğine başvuran bireylerde bu klinik özelliklerin dikkate alınması terapötik müdahaleleri daha etkin kılabilir.

Anahtar Kelimeler: Denetimli serbestlik polikliniği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, duygu düzenleme güçlükleri, madde bağımlılığı

Mustafa Akan, Nusret Ayaz, Kerim Uğur. Comparison of substance users under judicial supervision with controls in terms of attention deficit hyperactivity disorder and emotion regulation difficulties. J Clin Psy. 2024; 27(1): 55-64

Corresponding Author: Mustafa Akan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale