ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
A comparative study of separation anxiety and sleep problems in school-aged children of health professionals during the COVID-19 pandemic [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(2): 125-131 | DOI: 10.5505/kpd.2023.95226

A comparative study of separation anxiety and sleep problems in school-aged children of health professionals during the COVID-19 pandemic

Melike Kevser Gül, Esra Demirci, Sevgi Özmen
Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic continues to affect physical health as well as mental health in children and adolescents. In this study, we aimed to investigate the state, trait, separation anxiety, and sleep disturbances in the children of health professionals in the first and third waves of the pandemic.
METHODS: 33 children of health professionals and 42 children whose parents were not health professionals were included in the study. Sociodemographic data form, The State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Separation Anxiety Assessment Scale-Child Version (SAAS- C), The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC) were used for assessment each for the first and third waves of the pandemic.
RESULTS: The state, trait anxiety, and SAAS-C scores of the children of health professionals were higher than the control group in the first wave of the pandemic, state anxiety and SAAS-C scores were still higher than controls in the third wave. Positive correlations were found between the STAI and SAAS- C scores with the working hours of mothers in the pandemic. State anxiety, and SAAS-C scores were higher in children of healthcare workers with a history of COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: STAI and SAAS-C scores were found to be higher in the children of health professionals compared to the control group in the first and third wave of the pandemic. There was no effect being children of healthcare workers on SDSC scores. Anxiety levels were related to the time the mother worked during the pandemic and the parent's history of COVID-19.

Keywords: COVID-19, health professionals, children, separation anxiety, sleep

COVID-19 pandemisi sırasında sağlık çalışanlarının okul çağındaki çocuklarında ayrılık kaygısı ve uyku sorunlarının karşılaştırmalı araştırılması

Melike Kevser Gül, Esra Demirci, Sevgi Özmen
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemisi, çocuk ve ergenlerde fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığını da etkilemeye devam etmektedir. Bu çalışmada, pandeminin birinci ve üçüncü dalgalarında sağlık çalışanlarının çocuklarında durumluk, sürekli kaygı, ayrılık kaygısı ve uyku bozukluklarının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 33 sağlık çalışanı çocuğu ve ebeveyni sağlık çalışanı olmayan 42 çocuk dahil edildi. Pandeminin birinci ve üçüncü dalgalarının her biri için sosyodemografik veri formu, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKÖ), Ayrılma Kaygısı Değerlendirme Ölçeği-Çocuk Versiyonu (AKDÖ-Ç), Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeği (ÇUBÖ) kullanıldı.
BULGULAR: Sağlık çalışanlarının çocuklarının durumluk, sürekli kaygı ve AKDÖ-Ç puanları pandeminin birinci dalgasında kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu, üçüncü dalgada durumluk kaygı ve AKDÖ-Ç puanları kontrol grubuna göre daha yüksekti. Pandemi döneminde annelerin çalışma saatleri ile DSKÖ ve AKDÖ-Ç puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. COVID-19 öyküsü olan sağlık çalışanlarının çocuklarında durumluk kaygı ve AKDÖ-Ç puanları daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandeminin birinci ve üçüncü dalgasında sağlık çalışanlarının çocuklarında kontrol grubuna göre DSKÖ ve AKDÖ-Ç puanları daha yüksek bulundu. Sağlık çalışanı çocuğu olmanın ÇUBÖ puanlarına etkisi saptanmadı.  Anksiyete seviyeleri, annenin pandemi sırasında çalıştığı süre ve ebeveynin COVID-19 öyküsü ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sağlık çalışanları, çocuklar, ayrılık kaygısı, uyku

Melike Kevser Gül, Esra Demirci, Sevgi Özmen. A comparative study of separation anxiety and sleep problems in school-aged children of health professionals during the COVID-19 pandemic. J Clin Psy. 2023; 26(2): 125-131

Corresponding Author: Melike Kevser Gül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale