ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Effect of Mothers' Pathological Internet Use and Psychopathology on Children's Pathological Internet Use [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. Ahead of Print: KPD-94809 | DOI: 10.5505/kpd.2024.94809

The Effect of Mothers' Pathological Internet Use and Psychopathology on Children's Pathological Internet Use

Gamze Kaya Aktaş1, Nur İnci Namlı2, Hesna Durmuş2, Sevcan Karakoç2
1Department of Psychology, Istanbul Gelisim University, Istanbul
2Department Of Psychology, Dogus University, Istanbul

INTRODUCTION: This study aimed to examine the mediating role of psychological symptoms of mothers in the relationship between pathological internet use (PIU) of mothers of preschool children and PIU of their children.
METHODS: 283 mothers residing in Istanbul and having children aged 4-5 years participated in the research. Within the scope of the research, mothers' pathological internet use was evaluated with the Young Internet Addiction Scale, mothers' symptom levels were evaluated with the Symptom Screening Test, and children's pathological internet use level was evaluated with the Family-Child Internet Addiction Scale.
RESULTS: When the time the child spends on technological devices is controlled, there is a significant relationship between mothers' pathological internet use and their children's pathological internet use, mothers' obsessive compulsive (b=.14, 95% CI [.01,.29], p<.001), interpersonal sensitivity. (b=.12, 95% CI [.01,.26], p<.01) and symptoms including paranoid thoughts (b=.13, 95% CI [.02,.26], p<.001), It was found to have a partial mediating role.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mothers' pathological internet use level and psychopathological symptoms have an effect on children's pathological internet use level. It is thought that pathological internet usage behaviors of mothers can be a role model for children and various psychological symptoms of mothers can strengthen this situation. As part of future studies, it is recommended to plan studies that include fathers or evaluate internet usage in detail.

Keywords: pathological internet use, childhood, mother-child relationship, psychopathological symptom, internet addiction

Annelerdeki Patolojik İnternet Kullanımı ile Psikopatolojik Belirtilerinin Çocuklardaki Patolojik İnternet Kullanımına Etkisi

Gamze Kaya Aktaş1, Nur İnci Namlı2, Hesna Durmuş2, Sevcan Karakoç2
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Doğuş Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, okul öncesi dönemindeki çocuklara sahip olan annelerin patolojik internet kullanımı (PİK) ile çocukların PİK arasındaki ilişkide annelerin psikolojik belirtilerinin aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya İstanbul’da ikamet eden ve 4-5 yaşlarındaki çocuğu olan 283 anne katılmıştır. Araştırma kapsamında annelerin patolojik internet kullanımı Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile, annelerin belirti düzeyleri Belirti Tarama Testi ile, çocukların patolojik internet kullanım düzeyi ise Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çocuğun teknolojik cihazlarda geçirdiği süre kontrol edildiğinde annelerin patolojik internet kullanımı ile çocuklarının patolojik internet kullanımı arasındaki anlamlı ilişkide, annelerin obsesif kompulsif (b=.14, %95 GA [.01,.29], p<.001), kişilerarası duyarlılık (b=.12, %95 GA [.01,.26], p<.01) ve paranoid düşünceleri kapsayan belirtilerinin (b=.13, %95 GA [.02,.26], p<.001), kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukların patolojik internet kullanım düzeyinde, annelerin patolojik internet kullanım düzeyi ve psikopatolojik belirtilerinin etkisi olduğu görülmektedir. Annelerin patolojik internet kullanım davranışlarının çocuklara rol model olabileceği ve annelerin çeşitli psikolojik belirtilerinin de bu durumu güçlendirebileceği düşünülmektedir. Gelecek çalışmalar kapsamında babaların da dahil olduğu veya internet kullanım şeklinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği araştırmalar planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: patolojik internet kullanımı, çocukluk, anne-çocuk ilişkisi, psikopatolojik belirti, internet bağımlılığıCorresponding Author: Gamze Kaya Aktaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale