ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 199-206 | DOI: 10.5505/kpd.2020.92259

Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi (tur)

Adem Peker1, Serkan Cengiz2, Melike Nebioğlu Yıldız3
1Atatürk Üniversitesi, Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık AD, Erzurum
2MEB, Psikolojik Danışman, Erzurum
3Mersin Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, ergenlerde covid-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide yaşam doyumu ve öznel zindeliğin aracı rolünü incelemektir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın katılımcıları, Türkiye’de 532 ergenden (304 kadın, 228 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada, Covid-19 Korkusu Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Öznel Zindelik Ölçeği, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. COVID-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılmadığı için veriler çevrimiçi olarak toplandı. Bunun için, Google Formlar aracılığıyla hazırlanan çevrimiçi veri toplama aracılığıyla ölçekler katılımcılara gönderildi.
BULGULAR: Ergenlerin koronavirüs yaşama korkusu ile yaşam doyumu, öznel zindelik, problemli internet kullanımı arasındaki ilişkileri Pearson korelasyon analizi ile saptandı. Analiz sonucunda problemli internet kullanımının covid-19 korkusu ile pozitif, yaşam doyumu ve öznel zindelik ile negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Covid-19 korkusu ile yaşam doyumu ve öznel zindelik arasında düşük düzeyde, negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Regresyon analizi kullanılarak yaşam doyumu ve öznel canlılığın covid-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi incelendi. Araştırmada aracılık etkileri test etmek için Hayes (2009) tarafından geliştirilen Process makro kullanılarak gerçekleştirildi. Bu yöntemde 5000 yeniden örnekleme yöntemi seçildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: çalışmanın sonuçları, yaşam doyumu ve öznel canlılığın covid-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yaşam doyumu, öznel zindelik, internet bağımlılığı

The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of COVID-19 and problematic internet use (tur)

Adem Peker1, Serkan Cengiz2, Melike Nebioğlu Yıldız3
1Ataturk University, Guidance and Psychological Counseling, Erzurum
2Ministry of Education, Psychological Counselor, Erzurum
3Mersin University, Department of Psychiatry, Mersin

INTRODUCTION: This aim is to examine the mediating role of life satisfaction and rotating vitality in the relationship between fear of covid-19 and problematic internet use in adolescents
METHODS: The participants in Turkey to 532 adolescents (304 females, 228 males) are formed. In the study, Covid-19 Fear Scale, Life Satisfaction Scale, Subjective Vitality Scale, and Problematic Internet Use Scale were used. Due to the covid-19 outbreak, education was not held in schools, so data were collected online. For this, scales were sent to the participants through online data collection prepared via Google Forms.
RESULTS: Relationships between adolescents' fear of experiencing coronavirus and their life satisfaction, fitness, and problematic internet use were determined by Pearson correlation analysis. It is seen that the problematic internet use has a positive relationship with the fear of covid-19, a negative relationship with life satisfaction and other vitality, and low follow-up. It is observed that there is a low level, negatively significant relationship between Covid-19 and life satisfaction and vitality. Regression analysis examined the mediating relationship between life satisfaction and age's fear of covid-19 and internet use. The research was performed by Hayes (2009) to test the mediating effect. The process was carried out in the macro mirror. In this method, 5000 resampling method was chosen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: their results mediate the relationship between life satisfaction and health fear of covid-19 and problematic internet use.

Keywords: Covid-19, life satisfaction, subjective vitality, internet addiction

Adem Peker, Serkan Cengiz, Melike Nebioğlu Yıldız. The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality fear of COVID-19 and problematic internet use (tur). J Clin Psy. 2021; 24(2): 199-206

Sorumlu Yazar: Adem Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale