ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği* [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(1): 31-36

Semptom Yorumlama Anketi Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği*

Hüseyin Güleç1, Kemal Sayar2
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Amaç: Semptom Yorumlama Anketi (SYA), Robbins ve Kirmayer tarafından geliştirilmiş, somatik semptomlara ait nedensel atfı değerlendiren bir ölçektir. Bu çalışmada SYA'nın Türk toplumundaki geçerlik ve güvenirliği araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Ölçeğin güvenirlik araştırmasına; psikolojize alt-ölçeği için 32 depresif hasta, somatize alt-ölçeği için tedavi arayışı olan 37 fibromiyalji hastası ve normalize alt-ölçeği için tedavi arayışı olmayan 38 fibromiyalji hastası alınmıştır. Ayrıca geçerlik çalışması için 86 üniversite öğrencisine testler verilmiş, bir ay sonra test-tekrar test işlemi yapılmıştır. Bulgular: Ölçeğin iç tutarlığı incelendiğinde, psikolojize, somatize, normalize alt-ölçeklerinin alfaları sırayla 0.82, 0.76 ve 0.82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin psikolojize, somatize, normalize alt-ölçeklerinin test-tekrar test tutar- lığı 0.74, 0.56 ve 0.72 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerlik analizinde ise; psikolojize alt-testinde depresyon grubu ile kontrol grubu ortalamaları arasında anlamlı fark tespit edilirken (t=2.265, p=0.025), somatize alt- ölçeğinde tedavi arayışı olan fibromiyalji grubu ile kontrol grubu ortalamaları arasında anlamlı fark görüldü (z=3.421, p=0.001) ve normalize alt-ölçeğinde ise tedavi arayışında olmayan fibromiyalji grubu ile kontrol grubu ortalamaları arasındaki fark ileri derece anlamlıydı (z=3.837, p<0.001). Sonuç: Bulgular SYA'nın, Türk toplumunda kabul edilebilir ölçülerde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu ve özellikle tıbben açıklanamayan hasta grupları ile tedavi arayışı olmayan yakınması olan kişilerde araştırmacılara önemli bilgiler sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Somatizasyon, Semptom Yorumlama Anketi, geçerlik, güvenirlik

The Reliability and Validity of Turkish Form of the Symptom Interpretation Questionnaire

Hüseyin Güleç1, Kemal Sayar2
1Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Objective: In this study, it is aimed to reliability and validity of the Symptom Interpretation Questionnaire (SIQ) that was developed by Robbins and Kirmayer was investigated in Turkish population. Method: The study was carried out with 107 patients attending to outpatient psychiatry clinics, FTR clinics and nonseek FMS patients and 86 healthy students from Karadeniz Technical University (KTU). University students were assessed one mounth later for test- retest reliability. Results: A high correlation level was obtained for the subscales (r=0.74 for psychologizing, 0.56 for somatiz- ing and 0.72 for normalizing) score. All items showed enough positive correlation in the test-retest analysis (r< 0.30). Internal reliability of SIQ subscales were, alpha: 0.82 for psychologizing subscale, alpha: 0.76 for soma- tizing subscale and alpha: 0.82 normalizing subscale. The validity analysis of the subscales resulted in an enough significant difference (p=0.025) between total scores of the healthy control and patient with major depressive disorder. Validity of somatizing subscale was demonstrated by obtaining higher significant (p=0.001) mean somatizing subscale scores in FMS patient reached from FTR clinics when compared mean scores with healthy control. But highest significant difference obtained between mean scores in unseek FMS patient and healthy control (pcO.001). Discussion: The results of this study indicated that this scale has satisfactorily reliability and validity for the Turkish population and SIQ will provide important knowledge for researchers about especially "patient" with medically unexplained complaints and nonseek "healthy" groups.

Keywords: Key Words: Somatization, symptom interpretation questionnaire, reliability, validity.

Hüseyin Güleç, Kemal Sayar. The Reliability and Validity of Turkish Form of the Symptom Interpretation Questionnaire. J Clin Psy. 2005; 8(1): 31-36
LookUs & Online Makale