ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 161-170 | DOI: 10.5505/kpd.2017.88598

Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students

Demet Havaçeliği Atlam1, Zeki Yüncü2
1Ege University Institute On Drug Abuse, Toxicology And Pharmaceutical Sciences
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Mental Health and Illness

INTRODUCTION: This study was design to evaluate the relationship between cigarette, alcohol, substance experience and use disorders and gender, faculty, class, living environment, substance use of families among university students.
METHODS: The research was cross-sectional area study and sample were selected stratified sampling method was designated according to faculty and class level. Application was carried out in classroom. Demographic data form, Fagerström Nicotine Test for Dependence and Alcohol Use Disorders Identification Test were used. Frequency tests, Pearson chi-square, Mann Whitney U and Kruskal Wallis and Spearman correlation tests were used in statistical evaluation.
RESULTS: 1522 students were attended the survey. Cigarette, alcohol, substance experience and tobacco, alcohol disorders among men found higher than in women. Cannabis (12,5%), ecstasy (MDMA) (2%), cocaine (0,6%) and heroin (0,1%) were mostly used illegal drugs. There was a relationship between cigarette, alcohol, substance experience, alcohol use disorders and class, faculty, living environment and familial substance use. There was no association found between any factors except gender and tobacco use disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among university students, being a male, studying in upper classes and having familial drug use can lead to increase of experience and addicted to substances of a person. Staying with own family or at a dorm, reading in faculties representing the health sciences can be considered as protective factors. The findings of tobacco use disorder have showed that using or being addicted to cigarette is not a distinctive feature among young smokers.

Keywords: university students, cigarette, alcohol and substance use disorders, family

Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Bozukluğu ve Ailesel Madde Kullanımı Arasındaki İlişki (Tur)

Demet Havaçeliği Atlam1, Zeki Yüncü2
1Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, üniversite öğrencilerinde sigara, alkol, madde deneyimi ve kullanım bozukluğu ile cinsiyet, fakülte, sınıf, yaşam ortamı, ailedeki madde kullanımı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, kesitsel alan çalışmasıdır ve örneklem, fakülte ve sınıf düzeyine göre tasarlanmış tabakalandırılmış örneklem metoduna göre seçilmiştir. Uygulama, sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Demografik veri formu, Fagerström Nikotin Bağımlılığı Testi, Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede, frekans testleri, Pearson ki-kare, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya, 1522 öğrenci katılmıştır. Erkeklerde sigara, alkol, madde deneyimi ve tütün ile alkol kullanım bozukluğu kadınlara göre daha yüksek bulunmuştur. Esrar (%12.5), ekstazi (%2), kokain (%0.6) ve eroin (%0.1) sıklıkla kullanılan yasadışı maddelerdir. Sigara, alkol, madde deneyimi, alkol kullanım bozukluğu ile sınıf, fakülte, yaşam ortamı ve ailesel madde kullanımı arasında ilişki bulunmuştur. Tütün kullanım bozukluğu ile cinsiyet dışındaki diğer faktörler arasında ilişki bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencileri arasında, erkek olma, üst sınıflarda okuma, ailesel madde kullanımı, kişinin madde deneyimi ve bağımlılığında artışa yol açabilmektedir. Aile yanında ya da yurtta kalma, sağlık bilimlerini temsil eden fakültelerde okuma ise koruyucu faktörler olarak değerlendirilebilir. Tütün kullanım bozukluğu ile ilgili bulgular, sigara kullanmak ile bağımlı olmanın gençler arasında ayırıcı özelliği olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, sigara, alkol ve madde kullanım bozuklukları, aile

Demet Havaçeliği Atlam, Zeki Yüncü. Relationship Between Cigarette, Alcohol, Substance Use Disorders and Familial Drug Use in University Students. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 161-170

Corresponding Author: Demet Havaçeliği Atlam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale