ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Plasma Zinc and Copper Levels in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(2): 80-84

Plasma Zinc and Copper Levels in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Özgür Yorbık1, Abdullah Olgun2, Pınar Kırmızıgül3
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü,
3Gülhane Sağlık Astsubay Okulu, Ankara

Objective: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the common psychiatric disorder of inattention, hyperactivity, and impulsivity. Zinc and copper are essential trace elements having an important role in brain development and function. Limited studies have investigated these trace elements in ADHD. The aim of this study is to compare plasma zinc and copper levels between children with ADHD and normals. Method: ADHD diagnosis was made by using DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Screening and Rating Scale (DBD-STS). Plasma zinc and copper levels have been measured in 26 boys with ADHD having a mean age of 9.3±1.9 years and in 24 healthy boys having a mean age of 8.3±2.1 years, with atomic absorbtion spectrophotometry method. About %54 of children with ADHD had comorbid oppositional defiant disorder. Results: Plasma zinc level in the ADHD children was found to be significantly lower than normals (p<.05). Decreased plasma copper level was found in the children with ADHD compared to controls (p<.05). Conclusion: These results in present study suggested that a subgroub of ADHD children is associated with decreased plasma copper levels. However, pathophysiological importance of this result remains unclear. There could be a sub-group with lower plasma zinc level in ADHD. Further studies is needed to confirm these results, and to illustrate reasons of zinc deficiency and the effects of zinc treatment in this sub-group of ADHD. If the importance of zinc in the ADHD has been shown, supplementation of this trace element in the treatment of ADHD could be available.

Keywords: Key Words: Attention deficit hyperactivity disorder, zinc, copper, trace elements.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erkek Çocuklarda Plazma Çinko ve Bakır Düzeyleri

Özgür Yorbık1, Abdullah Olgun2, Pınar Kırmızıgül3
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü,
3Gülhane Sağlık Astsubay Okulu, Ankara

Aamaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellikle karak- terize, sık görülen bir psikiyatrik bozukluktur. Çinko ve bakır beyin gelişimi ve işlevinde önemli rolü olan eser elementlerdir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda çok az çalışmada çinko ve bakır düzeyleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı DEHB olan sağlıklı çocuklarda plazma çinko ve bakır düzeylerini karşılaştırmaktır. Yöntem: DEHB tanısı konulmasında, Yıkıcı Davranım Bozukluklarının DSM-IV'e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği (YDB- TDÖ) kullanıldı. Yaş ortalaması 9.3±1.9 yıl olan 26 DEHB olan erkek çocukta ve yaş ortalaması 8.3±2.1 yıl olan 24 sağlıklı erkek çocukta plazma çinko ve bakır düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometrisi yöntemi ile ölçüldü. DEHB olan çocukların yaklaşık %54'ünde karşı olma karşı gelme bozukluğu ek tanısı vardı. Bulgular: DEHB olan çocukların plazma çinko düzeyleri sağlıklı çocuklardan anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<.05). Plazma bakır düzeyleri DEHB grubunda düşük bulundu (p<.05). Sonuç: Bu çalışma, DEHB'de bir alt grubun azalmış bakır düzeyleri ile birlikte olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, bu sonucun patofizyolojik önemi açık değildir. DEHB'de çinko düzeyinin düşük olduğu bir alt grup olabilir. Sonuçlarının teyit edilmesi ve çinko eksikliğinin nedenleri ve çinko tedavisinin sonuçlarının aydınlatılması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Eğer DEHB'de çinkonun önemi gösterilirse, bu eser elementin tedaviye ilavesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Dikkat eksikliği hiperaktivitebozukluğu, çinko, bakır, eser elementler.

Özgür Yorbık, Abdullah Olgun, Pınar Kırmızıgül. Plasma Zinc and Copper Levels in Boys with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Clin Psy. 2004; 7(2): 80-84
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale