ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Frequency and predictors of premenstrual dysphoric disorder and its association with affective temperaments [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(4): 254-263 | DOI: 10.5505/kpd.2023.87049

Frequency and predictors of premenstrual dysphoric disorder and its association with affective temperaments

Irem Ekmekçi Ertek1, Mehmet Ünler2, Aysegul Yay Pençe1, Aycan Kayalar1
1Department of Psychiatry, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Gaziantep Deva Hospital, Psychiatry Clinic, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Premenstrual Dysphoric Disorder is a clinically important condition that affects a significant proportion of women and causes deterioration of quality of life. In this study, it was aimed to evaluate the frequency of premenstrual dysphoric disorder and its relationship with demographic and clinical variables and affective temperaments.
METHODS: An online survey form including sociodemographic data, Premenstrual Symptoms Screening Tool, and Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Auto-questionnaire was applied to 408 healthy women participants.
RESULTS: The frequency of premenstrual dysphoric disorder and moderate to severe premenstrual syndrome were 13.2%, and 14.5%, respectively. The presence of lifetime psychiatric diagnosis, positive family history of psychiatric illness, suicide attempts, and anxious temperament were significantly higher in the premenstrual dysphoric disorder group. Cyclothymic and anxious temperaments had a positive predictive effect on the Premenstrual Symptoms Screening Tool Section A scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings show a possible relationship between anxious and cyclothymic temperament traits and premenstrual dysphoric disorder symptom severity. Premenstrual symptoms may be more severe in women with cyclothymic and anxious temperament features. However, large-scale studies in which the diagnosis of the premenstrual dysphoric disorder is determined by clinical interview are needed for this judgment.

Keywords: Premenstrual dysphoric disorder, premenstrual syndrome, affective temperaments, cyclothymic temperament, anxious temperament

Premenstrual disforik bozukluğun sıklığı, öngördürücüleri ve afektif mizaçlarla ilişkisi

Irem Ekmekçi Ertek1, Mehmet Ünler2, Aysegul Yay Pençe1, Aycan Kayalar1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gaziantep Deva Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Premenstrüel disforik bozukluk, kadınların önemli bir bölümünü etkileyen ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan klinik olarak önemli bir durumdur. Bu çalışmada premenstrüel disforik bozukluk sıklığının; demografik ve klinik değişkenler ve afektif mizaçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 408 sağlıklı kadın katılımcıya sosyodemografik veriler, Premenstrual Semptom Tarama Aracı ve Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirilmesi-Özbildirim Ölçeği’ni içeren çevrimiçi bir anket formu uygulanmıştır.
BULGULAR: Premenstrüel disforik bozukluk ve orta-şiddetli premenstrüel sendrom sıklığı sırasıyla %13,2 ve %14,5 dir. Yaşam boyu psikiyatrik tanı varlığı, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, intihar girişimi ve anksiyeteli mizaç özellikleri premenstrüel disforik bozukluk grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Siklotimik ve anksiyeteli mizaçlar, Premenstrüel Semptom Tarama Aracı-Bölüm A puanları üzerinde pozitif yordayıcı etkiye sahiptir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız anksiyeteli ve siklotimik mizaç özellikleri ile premenstrüel disforik bozukluk semptom şiddeti arasında olası bir ilişki olduğunu göstermektedir. Siklotimik ve anksiyöz mizaç özellikleri olan kadınlarda premenstrual belirtilerin şiddeti daha fazla olabilir. Ancak bu yargı için premenstrual disforik bozukluk tanısının klinik görüşme ile belirlendiği geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Premenstrüel disforik bozukluk, premenstrüel sendrom, afektif mizaçlar, siklotimik mizaç, anksiyeteli mizaç

Irem Ekmekçi Ertek, Mehmet Ünler, Aysegul Yay Pençe, Aycan Kayalar. Frequency and predictors of premenstrual dysphoric disorder and its association with affective temperaments. J Clin Psy. 2023; 26(4): 254-263

Corresponding Author: Mehmet Ünler, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale