ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Olanzapin: Farmakolojik Özellikleri ve Psikotik Bozuklukların Tedavisindeki Etkinliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 22-28

Olanzapin: Farmakolojik Özellikleri ve Psikotik Bozuklukların Tedavisindeki Etkinliği

Adnan CANSEVER1, Salih BATTAL2
1Yrd. Doç. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Prof Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Olanzapin şizofreni ve benzeri psikotik bozuklukların tedavisinde en az haloperidol kadar etkili olan tiyenobenzodiazepin türevi bir antipsikotiktir. Karşılaştırmalı çalışmaların çoğu, olanzapinin negatif belirtiler üzerine haloperidolden daha etkili olduğunu ve sürdürüm tedavisinde de nüks riskini azalttığını göstermektedir. Olanzapinin ekstrapiramidal yan etki oluşturma potansiyeli haloperidolden düşüktür. Olanzapine bağlı bildirilmiş agranülo- sitoz olgusuna rastlanmadığı gibi, olanzapinin prolaktin düzey¬leri üzerine etkisi de minimal düzeydedir. Olanzapinin haloperi- dole oranla daha sık neden olduğu ileri sürülen yan etkiler ağız kuruması, kilo ve iştah artışıdır. Uzun süre kullanımının güvenilir olduğunun kanıtlanması durumunda olanzapin şizofreni ve ben-zeri psikotik bozuklukların tedavisinde iyi bir alternatif olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Olanzapin, atipik antipsikotik, şizofreni, etkinlik, yan etki.

Olanzapine: A Review of Its Pharmacological Properties and Therapeutic Efficacy in the Management of Psychotic Disorders

Adnan CANSEVER1, Salih BATTAL2
1Yrd. Doç. Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA
2Prof Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Olanzapine is a thienobenzodiazepine derivative which is at least as effective as haloperidol in patients with schizophrenia and related psychotic disorders. Olanzapine improved negative symp- toms to a greater extent than haloperidol and during the main- tenance phase reduced the relapse rate in most of comparative trials. Olanzapine was associated with signifıcantly fewer adverse extrapyramidal symptoms than haloperidol. There have been no reports of agranulocytosis and the drug has shown min¬imal effect on prolactin levels. The only side effects recorded more frequently than haloperidol treatment were weight gain, dry mouth and increased appetite. If the long term tolerability pro¬file of olanzapine is confirmed, the drug should provide a valu- able therapeutic alternative in the management of schizophrenia and related psychoses.

Keywords: Key Words: Olanzapine, atypical antipsychotic, schizophrenia, efficacy, adverse effect.

Adnan CANSEVER, Salih BATTAL. Olanzapine: A Review of Its Pharmacological Properties and Therapeutic Efficacy in the Management of Psychotic Disorders. J Clin Psy. 2000; 3(1): 22-28
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2717 kere indirildi)
LookUs & Online Makale