ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(3): 203-208 | DOI: 10.5505/kpd.2017.84803

Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage

Nagihan Saday Duman1, Emel Sarı Gökten2, Hasan Nadir Rana3
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Üsküdar University, NPISTANBUL Brain Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Public Health, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

INTRODUCTION: In terms of official marriage, which is to be done at an early age physicians play a crucial role in protecting children from early marriage, which is a form of child abuse. We aimed to show the awareness of the physicians and the directions of their attitudes about this issue which is very important for the development of the country.
METHODS: Physicians who were able to reach the research through social media and volunteered to participate in the study were invited and were asked to complete the questionnaire created by the authors. Study data were evaluated by descriptive statistics (arithmetic mean, median, standard deviation, percent distributions) and the percent distributions of categorical data between the groups were evaluated by the Chi square test.
RESULTS: 1315 (83.9%) of the physicians responded to the definition of early marriage that 'Marriages made under the age of 18'. 1287 (82.1%) of the physicians emphasized that early marriages were 'sexual abuse of the child'. In the judgments of physicians regarding the characteristics that should be present in the individual in order to be married at an early age such as 'that does not have mental inadequacy, that has enough knowledge about sexuality, that should be able to meet the physical and spiritual needs of the child to be born, and the age at which marriage' is important.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The perception of early marriages by the society as normal is one of the most important elements preventing this problem and preventing legal legitimacy. Although physicians are highly aware of early marriages, It is necessary to raise awareness in social, political and legal contexts at the point of prevention of early marriages.

Keywords: early marriage, child abuse, physicians, awareness

Hekimlerin Erken Yaşta Evliliklere Yönelik Farkındalıkları ve Tutumları (Tur)

Nagihan Saday Duman1, Emel Sarı Gökten2, Hasan Nadir Rana3
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Afyonkarahisar
2Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, İstanbul
3Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken yaşta yapılması söz konusu olan resmi evlilikler bakımından, hekimler çocukları bir istismar şekli olan erken evliliklerden koruma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Çalışmamızda ülkenin gelişmesi bakımından önemli olan bu konu hakkında hekimlerin farkındalıkları ve tutumlarının hangi yönlerde olabileceğinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya sosyal medya yolu ile ulaşılabilen, çalışmaya katılmaya gönüllü olan hekimler davet edilmiş ve yazarlar tarafından oluşturulmuş anketi doldurmaları istenmiştir. Çalışma verileri tanımlayıcı istatistikler (aritmetik ortalama, ortanca, standart sapma, yüzde dağılımlar), kategorik verilerin gruplar arası yüzde dağılımları Ki Kare testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hekimlerin 1315'i (%83.9) erken evlilik tanımı ile ilgili olarak '18 yaşın altında yapılan evliliklerdir' şeklinde yanıtlamıştır. Hekimlerin 1287'si (%82.1) erken yaşta yapılan evliliklerin 'Çocuğun cinsel olarak istismar edilmesi' olduğunu vurgulamıştır. Erken yaşta evlilik yapılabilmesi için bireylerde bulunması gereken özelliklere yönelik hekimlerin yargılarında 'bireyin zihinsel yetersizliğinin olmaması, cinsellik hakkında yeterli bilgiye sahip olması, doğacak çocuğun fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerektiği ve evlilik yapacağı yaşın önemli olduğu' ön plana çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toplum tarafından erken evliliklerin normal olarak algılanması bu sorunun önlenmesini ve yasal olarak ihbarı engelleyen en önemli unsurlardandır. Hekimlerin erken yaşta yapılan evlilikler ile ilgili farkındalıkları yüksek olmasına rağmen erken yaşta evliliklerin önlenmesi noktasında toplumsal, politik ve hukuki alanda farkındalıkların arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: erken evlilik, çocuk istismarı, hekim, farkındalık

Nagihan Saday Duman, Emel Sarı Gökten, Hasan Nadir Rana. Awareness and Attitudes of Physicians Towards Early-Age Marriage. J Clin Psy. 2017; 20(3): 203-208

Corresponding Author: Nagihan Saday Duman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale