ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Facebook ve Instagram kullanıcılarında yalnızlık ve depresyon ilişkisinde benlik değeri ve mutluluğun çoklu aracı rolleri (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 23-30 | DOI: 10.5505/kpd.2022.79663

Facebook ve Instagram kullanıcılarında yalnızlık ve depresyon ilişkisinde benlik değeri ve mutluluğun çoklu aracı rolleri (eng)

Osman Oğulcan Türkmen1, Mehmet Kavaklı2, Mehmet Ak3
1Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Gümüşhane, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sosyal medya kullanımı giderek artmakta olup sosyal etkileşimi sağlayan web siteleri insanların yalnızlık ve depresyon düzeylerini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, yalnızlık ve depresyon arasındaki ilişkide benlik değeri ve mutluluğun çoklu aracı rollerinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini 409 Facebook ve Instagram kullanıcısı oluşturmaktadır. Araştırmanın veriler kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri, Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu, Rosenberg Benlik Değeri Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizleri yapılmıştır. Yalnızlık ve depresyon arasındaki ilişkide benlik değeri ve mutluluğun aracı rollerini belirlemek için çoklu aracılık analizi yapılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar, yalnızlık ve depresyon arasındaki ilişkide benlik değeri ve mutluluğun aracı rollere sahip olduğunu ve çoklu aracılık modellerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Instagram’a erişme sıklığının depresyon ve yalnızlık düzeyini artırdığı görülmüştür. Facebook kullanıcılarının, benlik değerinin Instagram kullanıcılarına kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak yalnızlık ve depresyon arasındaki ilişkide benlik değeri ve mutluluğun aracı rolü olduğu bulunmuştur. Günlük Instagram'a erişim sıklığının artmasının depresyon ve yalnızlık düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Instagram kullanıcılarının Facebook kullanıcılarına kıyasla daha düşük özgüvene sahip olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, yalnızlık, benlik değeri, mutluluk, Facebook, Instagram

The multiple mediating roles of self-esteem and happiness in the relationship between loneliness and depression in Facebook and Instagram users (eng)

Osman Oğulcan Türkmen1, Mehmet Kavaklı2, Mehmet Ak3
1Gümüşhane University, Kelkit Vocational School of Health Services, Department of Child Care and Youth Services, Gümüşhane, Turkey
2Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, Ankara, Turkey
3Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Konya, Turkey

INTRODUCTION: Social media usage is increasing gradually and the websites that enable social interaction may influence people’s loneliness and depression levels. The aim of the present research was to examine the multiple mediating roles of self-esteem and happiness in the relationship between loneliness and depression.
METHODS: The study sample was composed of 409 Facebook and Instagram users. Data were collected by using personal information form, Beck Depression Inventory, Oxford Happiness Scale-Short Form, Rosenberg Self-Esteem Scale and UCLA Loneliness Scale. Correlation analysis was carried out to determine the relationship between variables. Multiple mediation analysis was conducted to determine the mediating roles of self-esteem and happiness in the relationship between loneliness and depression.
RESULTS: The results suggest that self-esteem and happiness, indeed, have mediating roles in the relationship between loneliness and depression, and multiple mediation models were found to be statistically significant. The frequency of accessing Instagram was positively associated with depression and loneliness. Facebook users had higher self-esteem levels compared to Instagram users.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the relationship between loneliness and depression was found to be significantly mediated by self-esteem and happiness. Increased frequency of access to Instagram every day was found to increases the level of depression and loneliness. Additionally, Instagram users were found to have lower self-esteem compared to Facebook users.

Keywords: Depression, loneliness, self-esteem, happiness, Facebook, Instagram

Osman Oğulcan Türkmen, Mehmet Kavaklı, Mehmet Ak. The multiple mediating roles of self-esteem and happiness in the relationship between loneliness and depression in Facebook and Instagram users (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Mehmet Ak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale