ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Kişilerarası duygu düzenlemenin kişilik özellikleri ve psikopatoloji belirtileriyle ilişkisi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 41-52 | DOI: 10.5505/kpd.2020.79106

Kişilerarası duygu düzenlemenin kişilik özellikleri ve psikopatoloji belirtileriyle ilişkisi (tur)

Ceren Gökdağ, Berk Naldöken
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda duygu düzenlemenin yalnızca içsel bir süreç olmadığı, kişilerarası yönünün de olduğu vurgulanmış ve çeşitli değişkenlerle ilişkisi gösterilmiştir. Bu araştırmada, kişilerarası duygu düzenleme ile kişilik özellikleri ve psikopatoloji belirtileri arasındaki ilişkileri incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 391 kadın üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçüm aracı olarak Beş Faktör Kişilik Envanteri-Kısa Formu, Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz-denetim ve gelişime açıklık özelliklerinden yüksek puan alanların olumlu duygularını artırmak için diğer kişileri daha fazla kullandığı, olumsuz duygularını düzenlerken de diğer insanları çeşitli şekillerde daha fazla kullandığı görülmüştür. duygusal tutarsızlığı) yüksek olan kişiler ise olumsuz duygularını düzenlerken diğer insanları model almaya ve diğerlerinin yatıştırmasına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Korelasyon analizleri kişilik özellikleri, kişilerarası duygu düzenleme stratejileri ve psikopatoloji belirtileri arasında ilişkiler olduğunu, aracı değişkenli regresyon analizleri ise dışadönüklük ile psikopatoloji belirtileri arasında yatıştırılmanın aracı rolde olduğunu göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar, kişilerarası duygu düzenlemede kişilik özelliklerinin etkili olabileceğini göstermiştir. Bazı kişiler duygularını düzenlerken diğer insanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca bu durum psikopatoloji belirtileriyle ilişkili gözükmektedir. Dışadönük kişiler olumsuz duygularını düzenlerken kendilerini yatıştıracak kişilere kolaylıkla ulaşıyor ve bu durum onları psikopatolojiden koruyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: kişilerarası duygu düzenleme, duygu düzenleme, kişilik özellikleri, beş faktör, dışadönüklük, psikopatoloji

The relationship between interpersonal emotion regulation, personality traits, and psychopathology symptoms (tur)

Ceren Gökdağ, Berk Naldöken
Department of Psychology, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In recent years, it has been emphasized that emotion regulation is not only an internal process, but also has an interpersonal aspect that is associated with various variables. However, the relationship between interpersonal emotion regulation and personality traits has not been investigated yet. The aim of this study is to examine the relationships between interpersonal emotion regulation, personality traits, and psychopathology symptoms.
METHODS: Three hundred ninety-one undergraduate women students recruited this study. Five Factor Personality Inventory-Short Form, Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire, and Brief Symptoms Inventory were used as measurement tools.
RESULTS: People with high scores of extraversion, agreeableness, openness to experience and conscientiousness use others more to enhance positive emotions and to regulate their negative emotions. People with high neuroticism use others more for social modelling and to be soothed. The correlation results showed that personality traits, interpersonal emotion regulation strategies, and psychological symptoms were associated with each other. Also, multiple mediation analysis revealed that only soothing as an interpersonal emotion regulation strategy had a mediating role in the relationship between extraversion personality trait and general psychopathology symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Results showed that personality traits might affect using of interpersonal emotion regulation strategies. Some people seek out and use other people more to regulate their own emotions, which is associated with psychopathology symptoms. Extraverts easily reach others to be soothed when they feel negative emotions, and this might be protective from psychopathology.

Keywords: interpersonal emotion regulation, emotion regulation, personality traits, big-five, extraversion, psychopathology.

Ceren Gökdağ, Berk Naldöken. The relationship between interpersonal emotion regulation, personality traits, and psychopathology symptoms (tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 41-52

Sorumlu Yazar: Ceren Gökdağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale