ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Do Psychiatric Disorders and Treatments Affect the Driving Skills? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(3): 82-89

Do Psychiatric Disorders and Treatments Affect the Driving Skills?

Burcu Rahşan Erim1, Mehmet Yumru2, Mustafa Sercan3, Müjgan Özen2, Eren Abatan4

Objectives: There are few studies in the world literature on psychiatric disorders and driving, even more less in Turkish literature. The aim of this study is to investigate the effect of psychiatric disorders and psychopharmacological treatments on driving functions. Method: A semistructured
questionnaire form contains 22 questions for psychiatric disorders, drug treatments and driving abilities was applied to 822 psychiatric outpatients from four separate cities of Turkey (Istanbul, Bolu, Antalya and Nevşehir) during three months. Results: More than half of the patients (50.5%) had driving license. DSM-IV diagnosis of the patients was anxiety disorders (49.9%), mood disorders (37.1%), psychotic disorders (8.6%) and the others (4.4%). Four-fifths (79.8%) of the patients had
driving license declared that they went on to drive. 21 patients (6%) declared that they were driving although they hadn't driving license. According to their answers, 32.4% of patients didn't avoid to drive when they were drunk. 22.7% of them reported insight about decreasing on their driving performance since beginning their disorders, but 80% of this group was going on to drive.
20.5% of the driving patients have an insight about decreasing on their driving skills. Conclusion: Our study is the first in Turkey investigate the effects of psychiatric states on driving performance. It is expected the results of studies like this shed light on the legislation on the psychiatric evaluation for driving license and road traffic rules for psychiatric patients.

Keywords: Driving license, psychiatric disorders, psychiatric treatments.

Psikiyatrik hastalıklar ve tedaviler sürücülük becerisini etkiler mi?

Burcu Rahşan Erim1, Mehmet Yumru2, Mustafa Sercan3, Müjgan Özen2, Eren Abatan4
1Balıkesir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Balıkesir
2Serbest Psikiyatr, İstanbul
3Terapi Tıp Merkezi, Psikiyatri Bölümü, Antalya
4Nusaybin Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Mardin

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya literatüründe psikiyatrik hastalıklar ve sürücülük üzerine az sayıda çalışma bulunmaktadır, ülkemizdeyse daha da azdır. Bu çalışmada ülkemizde psikiyatrik hastalıklar ve ilaç tedavilerinin sürücülük işlevlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Psikiyatrik hastalıklar, tedavisi ve sürücülük yetilerini sorgulayan 22 maddeden oluşan anket formu, 4 ayrı ilde (İstanbul, Bolu, Antalya, Nevşehir) üç aylık süre içinde psikiyatri polikliniğine başvuran hastalara (n=822) uygulanmıştır.
BULGULAR: Başvuran hastaların %50.5’inin (n=415) sürücü belgesi vardı. Hastalara DSM-IV tanı ölçütlerine göre konulan tanıların %49.9’u anksiyete bozuklukları, %37.1’i duygudurum bozuklukları, %8.6’sı psikotik bozukluklar, %4.4’ü de diğer psikiyatrik tanılar olarak belirlendi. Sürücü belgesi olanların %79.8’i (n=738) araç kullanmayı sürdürdüğünü belirtti. Araç kullananlar arasında sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığını ifade eden 21 hasta vardı (%6). Araç kullanan hastaların %32.4’ü (n=114) alkollü araç kullandıklarını belirtti. Araç kullanan hastaların %22.7’si (n=80) hastalığın başlangıcından bu zamana kadar sürücülük becerilerinde gerileme olduğunu ifade etmiştir. Bu hastaların %80’i ise araç kullanmaya devam ettiklerini belirtmiştir. Araç kullanan hastaların %20.5’i (n=72) ruhsal hastalığının tedavisi için kullanılan ilaçların sürücülük becerilerinde bozulmaya yol açtığını düşünüyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız ülkemizde, geniş bir hasta grubunda psikiyatrik durumların sürücülük becerilerine etkisini inceleyen ilk çalışmadır. Bu ve benzeri çalışma sonuçlarının sürücü belgesi için yapılacak psikiyatrik değerlendirme ve psikiyatrik hastalara yönelik trafik kural-larıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemelere ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürücü ehliyeti, psikiyatrik hastalıklar, psikiyatrik tedaviler

Burcu Rahşan Erim, Mehmet Yumru, Mustafa Sercan, Müjgan Özen, Eren Abatan. Do Psychiatric Disorders and Treatments Affect the Driving Skills?. J Clin Psy. 2015; 18(3): 82-89

Corresponding Author: Mehmet Yumru, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale