ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
A study on the relation of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms with obesity in women with polycystic ovary syndrome [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2023; 26(4): 248-253 | DOI: 10.5505/kpd.2023.73603

A study on the relation of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms with obesity in women with polycystic ovary syndrome

Hüda Murat Soyak1, Gökhan Açmaz2
1Kayseri City Hospital
2Erciyes University Faculty Of Medicine

INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is an important neurodevelopmental psychiatric disorder with childhood onset and continues into adulthood. Studies suggest that androgens and obesity are involved in the etiology of ADHD. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder characterized by hyperandrogenemia. The goal of this study is to investigate ADHD symptoms and the relation of with obesity in women with PCOS.
METHODS: One hundred twenty five PCOS patients with biochemical hyperandrogenemia were recruited for the study group. For comparison, 125 healthy women were included the study. Current and childhood ADHD symptoms were assessed by using the Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) and Wender-Utah Rating Scale (WURS) and impulsivity was assesed by using the Barrat Impulsivity Scale (BIS).
RESULTS: There were no significant difference between the groups in terms of sociodemographic characteristics, but Body Mass Index (BMI) was significantly higher in the PCOS group than the control group. Women with PCOS had significantly higher total current (ASRS) and total childhood (WURS) ADHD scores than controls. Inattention score of ASRS and hyperactivity-Impulsivity score of ASRS were higher in PCOS group. Women with PCOS had significantly higher total impulsivity (BIS) scores than controls. Attention impulsivity score of BIS, motor impulsivity score of BIS and Non-planning impulsivity score of BIS were higher in PCOS group. A positive correlation was found between BMI and all scale scores in both PCOS and control groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study show that women with PCOS have higher current and childhood ADHD symptoms and impulsivity. Also, high serum androgen levels and obesity in the PCOS and control group are associated with both adult ADHD symptoms and impulsivity. Further studies are needed to confirm our findings. We suggest that not only gynecologist but also a multidisciplinary team should examine these patients.

Keywords: Attention deficit-hyperactivity disorder, polycystic ovary syndrome, hyperandrogenemia, impulsivity, obesity

Polikistik over sendromlu kadınlarda dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu semptomlarının obezite ile ilişkisi üzerine bir araştırma

Hüda Murat Soyak1, Gökhan Açmaz2
1Kayseri Şehir Hastanesi
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden önemli bir nörogelişimsel psikiyatrik bozukluktur. Çalışmalar, androjenlerin ve obezitenin DEHB etiyolojisinde yer aldığını göstermektedir. Polikistik over sendromu (PKOS), hiperandrojenemi ile karakterize yaygın bir endokrin bozukluktur. Bu çalışmanın amacı PKOS'lu kadınlarda DEHB semptomlarını ve obezite ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma grubu için biyokimyasal hiperandrojenemili yüz yirmi beş PKOS hastası alındı. Karşılaştırma için 125 sağlıklı kadın çalışmaya dahil edildi. Mevcut ve çocukluk çağı DEHB belirtileri Erişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği (ASRS) ve Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği (WURS) ile, dürtüsellik ise Barrat Dürtüsellik Ölçeği (BIS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında sosyodemografik özellikler açısından BKİ dışında anlamlı bir fark yoktu. PKOS grubunda Beden Kitle İndeksi (BKİ) kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. PKOS'lu kadınların toplam mevcut (ASRS) ve toplam çocukluk (WURS) DEHB puanları kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksekti. ASRS'nin dikkatsizlik puanı ve ASRS'nin hiperaktivite-dürtüsellik puanı PKOS grubunda daha yüksekti. PKOS'lu kadınların toplam dürtüsellik (BIS) puanları, kontrollere göre önemli ölçüde daha yüksekti. BIS'in dikkat dürtüsellik puanı, BIS'in motor dürtüsellik puanı ve BIS'in plan yapmama dürtüsellik puanı PKOS grubunda daha yüksekti. Hem PKOS hem de kontrol grubunda BKİ ile tüm ölçek puanları arasında pozitif korelasyon bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları, PKOS'lu kadınlarda mevcut ve çocukluk çağı DEHB semptomlarının ve dürtüselliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca PKOS ve kontrol grubundaki yüksek serum androjen seviyeleri ve obezite hem yetişkin DEHB semptomları hem de dürtüsellik ile ilişkilidir. Bulgularımızı doğrulamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu hastaları sadece jinekolog değil multidisipliner bir ekibin de muayene etmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, polikistik over sendromu, hiperandrojenemi, dürtüsellik, obezite

Hüda Murat Soyak, Gökhan Açmaz. A study on the relation of attention deficit/hyperactivity disorder symptoms with obesity in women with polycystic ovary syndrome. Turkish J Clin Psy. 2023; 26(4): 248-253

Corresponding Author: Hüda Murat Soyak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale