ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Psychotherapy training in Turkey: Experience of early career psychiatrists [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(2): 84-90 | DOI: 10.5505/kpd.2023.70487

Psychotherapy training in Turkey: Experience of early career psychiatrists

Hatice Kaya1, Rümeysa Tasdelen2, Batuhan Ayık1, Mariana Pinto da Costa3
1Department of Psychiatry, Istanbul Erenkoy Education and Research Hospital, Istanbul/Erenkoy/Turkey
2Department of Psychiatry, Marmara University Istanbul Pendik Education and Research Hospital, Istanbul/Pendik/Turkey
3Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, UK

INTRODUCTION: Theoretical and practical psychotherapy training improves psychiatrists' case management and treatment skills. However, little is known about the extent that in Turkey early career psychiatrists have access to these opportunities and their experiences, so in this study, we aimed to investigate various aspects of the psychotherapy training of early career adult, child and adolescent psychiatrists in Turkey.
METHODS: A 22 items questionnaire was disseminated in Turkey to psychiatry trainees and early career psychiatrists (psychiatry and child and adolescent psychiatry trainees and specialists who are in the first 5 years of their career and younger than 40). The questionnaire inquired about participants’: i) sociodemographics; ii) the quality of the psychotherapy training; iii) organizational aspects of psychotherapy training; iv) satisfaction with psychotherapy training.
RESULTS: A total of 103 individuals (n=41 psychiatrists, n=37 psychiatry trainees, n=12 child and adolescent psychiatrists, and n=13 child and adolescent psychiatry trainees) responded to this questionnaire. While 68% of the participants stated that psychotherapy training is included in psychiatry training, 89.3% stated they have conducted psychotherapy training themselves and 76.7% reported that they received supervision. Only 41.7% stated that they were going to their own personal psychotherapy or had gone before, and 59.2% were not a qualified psychotherapist.
DISCUSSION AND CONCLUSION: One third of psychiatry and child and adolescent psychiatry trainees in Turkey cannot access psychotherapy training in their institutes, and one fourth cannot access supervision opportunities, and more than half are deprived of their personal therapy processes. This should be addressed to improve the skills and competencies of psychiatrists that train in Turkey.

Keywords: Psychotherapy, psychiatry training, supervision, psychotherapy research

Türkiye'de psikoterapi eğitimi: Kariyerinin erken dönemindeki psikiyatristlerin deneyimleri

Hatice Kaya1, Rümeysa Tasdelen2, Batuhan Ayık1, Mariana Pinto da Costa3
1İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul/Erenkoy/Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Pendik, Türkiye
3Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, UK

GİRİŞ ve AMAÇ: Teorik ve uygulamalı psikoterapi eğitimi, psikiyatristlerin vaka yönetimi ve tedavi becerilerini artırır. Ancak, Türkiye'deki psikiyatristlerin bu fırsat ve deneyimlere ne ölçüde eriştikleri hakkında çok az şey bilinmektedir, bu nedenle çalışmamızda Türkiye'de kariyerinin erken dönemlerindeki yetişkin, çocuk ve ergen psikiyatristlerinin psikoterapi eğitimlerini çeşitli yönleriyle incelemeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Katılımcıların i) sosyodemografik özellikleri ii) psikoterapi eğitiminin niteliksel yönleri iii) psikoterapi eğitiminin organizasyonel yönleri; iv) psikoterapi eğitiminden memnuniyetini ölçmeyi hedefleyen 22 soruluk ölçek formu kariyerinin erken dönemindeki psikiyatristlere (erişkin, çocuk ve ergen psikiyatri asistanları ve ilk 5 yıllık, 40 yaşından küçük uzmanlarına) online olarak verilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 103 kişi (41 psikiyatri uzmanı (ilk 5 yıl), 37 psikiyatri asistanı, 12 çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı (ilk 5 yıl) ve 13 çocuk ve ergen psikiyatrisi asistanı) katıldı. Katılımcıların %68'i psikoterapi eğitiminin psikiyatri eğitiminin içinde yer aldığını belirtirken, %89,3'ü psikoterapi eğitimi, %76,7'si süpervizyon aldığını belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların sadece %41,7'si kendi kişisel psikoterapisine gittiğini ve %59,2'si sertifiye bir psikoterapist olmadığını ifade etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye'de kariyerinin erken dönemindeki psikiyatri ve çocuk ve ergen psikiyatristlerinin yaklaşık üçte biri uzmanlık eğitimi aldıkları kurumda psikoterapi eğitimi alamamakta, dörtte biri süpervizyon olanaklarından yararlanamamakta ve yarısından fazlası kişisel terapi süreçlerinden mahrum kalmaktadır. Türkiye'de eğitim alan psikiyatristlerin beceri ve yeterliliklerini geliştirmek için bu eksikliklerin tespiti ve giderilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi, psikiyatri eğitimi, süpervizyon, psikoterapi araştırması

Hatice Kaya, Rümeysa Tasdelen, Batuhan Ayık, Mariana Pinto da Costa. Psychotherapy training in Turkey: Experience of early career psychiatrists. J Clin Psy. 2023; 26(2): 84-90

Corresponding Author: Hatice Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale