ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Personality Characteristics in Patients with Acne Vulgaris [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 56-60

Personality Characteristics in Patients with Acne Vulgaris

Yarkın Özcan1, Hamdi Özcan2, Süheyla Ünal3
1Uz. Dr.,Dermatoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2Uz. Dr., Dermatoloji Anabilim Dalı, MALATYA
3Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

There is no consensus regarding the role of personality in the development of the acne vulgaris. Cases with acne vulgaris have been described as unstable, having nervous make-up, and prone to emotional disturbance. In this study, we aimed to investigate whether there is association between acne vulgaris and personality. For this purpose, 54 patients with acne vulgaris and 43 healthy volunteers were enrolled and divided into four groups according to the disease severity (Group I to IV). Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Clinical Anxiety Scale (CAS), Montgomery and Asberg Depression Rate Scale (MADRS) were used to determine personality, anxiety and depression scores of the groups. There was a statistically significant difference on neurosis and extroversion scores. There was not significant difference between the patient with acne group and the control group in terms of CAS and MADRS scales. The EPQ, CAS, MADRS scores were not significantly different between the four groups of acne patients. In conclusion, there was a correlation between acne, severity of neurosis and the degree of extroversion.

Keywords: Key Words: Acne, personality anxiety depression.

Akne Vulgarisli Bireylerde Kişilik Özellikleri

Yarkın Özcan1, Hamdi Özcan2, Süheyla Ünal3
1Uz. Dr.,Dermatoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2Uz. Dr., Dermatoloji Anabilim Dalı, MALATYA
3Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA

Akne vulgaris gelişiminde kişilik özelliklerinin rol oynayıp oynamadığı hakkında görüş birliği yoktur. Akne vulgarisli hastalar sinirli karakterde ve emosyonel bozukluklara yatkın kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Akne vulgaris ile kişilik özellikleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmaya, akne vulgarisli 54 olgu ve 43 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Akneli hastalar hastalıklarının şiddetine göre dört gruba ayrıldı. Tüm gruplara kişilerin kişilik özellikleri, anksiyete ve depresyon ölçümlerini belirlemek için Eysenck kişilik envanteri (EKE), klinik anksiyete skorlaması (CAS) ve Montgomery ve Asberg depresyon oranı skalası (MADRS) uygulandı. Nevrotiklik ve dışa dönüklük ölçümleri akneli grup ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Hasta ve kontrol grubunun CAS ve MADRS değerleri arasında anlamlı fark belirlenemedi. Akneli hastalar hastalık şiddeti açısından kendi içlerinde karşılaştırıldığında EKE, CAS ve MADRS ölçümleri arasında anlamlı fark görülmedi. Sonuç olarak; akne ile yüksek nörosite, düşük dışadönüklük skorları arasında bir ilişki olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akne, kişilik, anksiyete, depresyon.

Yarkın Özcan, Hamdi Özcan, Süheyla Ünal. Personality Characteristics in Patients with Acne Vulgaris. J Clin Psy. 2000; 3(1): 56-60
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale