ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 135-144 | DOI: 10.5505/kpd.2021.65668

Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief (eng)

Evindar Karabulut1, Azad Günderci2, Şakir Özen3
1Private Practice, Istanbul, Turkey
2Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey
3Private Practice, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: The objectives of this study were to measure state anxiety levels of individuals in an acute grief period following the death of a close relative, and to evaluate the effects of degree of closeness and gender on grief reactions.
METHODS: The study was conducted in condolence houses in Diyarbakir, Turkey with participants in mourning due to kinship with the deceased. One hundred twenty-two participants (49 females, 73 males) were included in the study. Fifty-four individuals (27 females, 27 males) who were not relatives of the deceased were included in the control group. After informing the participants about the study and obtaining their consent, all participants were asked to complete a survey with a sociodemographic data form, state anxiety inventory (SAI), and a list of possible behavioural reactions.
RESULTS: Acute grief experience was more severe and SAI scores were higher in first-degree relatives. When the loss was sudden, the mean SAI score was 51.8±8.9 and when it was an anticipated death, the mean SAI score was 45.8±11.4 (p<0.001). Grief symptoms were more severe in females compared to males (p<0.001). Psychophysiological reactions of the deceased’s relatives were observed to be more severe than the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As the degree of closeness increases, and when the death is unexpected and sudden, individuals appear to be affected more, and have higher levels of anxiety. Females are affected by the grief process more than males.

Keywords: Acute grief, kindredship, gender, state anxiety inventory

Diyarbakır’daki taziye evlerinde akut dönem yas sürecinin yaşanması ve yasın ağırlık derecesine etki eden faktörlerin belirlenmesi (eng)

Evindar Karabulut1, Azad Günderci2, Şakir Özen3
1Serbest Meslek, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Serbest Meslek, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bir yakını öldükten sonraki akut yas sürecindeki kişilerin durumluk kaygı düzeyleri ve diğer yas tepkilerinin belirlenmesi, yakınlık derecesinin ve cinsiyet farklılığının yas tepkilerine etkisinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Diyarbakır ve çevresindeki yerleşim merkezlerinde kurumsal hale gelmiş olan taziye evlerinde yas yaşayan ve ölenin akrabası olan 122 birey (49 kadın, 73 erkek) ile yapılmıştır. Ölenin akrabası olmayan 54 birey (27 kadın, 27 erkek) kontrol grubuna alınmıştır. Tüm katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilip onayları alındıktan sosyodemografik veriler, durumluk kaygı envanteri (DKE) ve yasta ortaya çıkabilecek olan duygusal-davranışsal tepkiler ile ilgili veriler kaydedilmiştir.
BULGULAR: Birinci derece akrabalarda akut yas diğer akrabalara göre daha şiddetli yaşanmaktadır ve DKE puanları daha yüksektir (DKE ortalaması birinci derece akrabalarda 53.3±8.9; ikinci derece akrabalarda 44.1±9.6; üçüncü derece akrabalarda 43.9±11.6 idi; p<0,001). Ani ölenlerin yakınlarında ortalama DKE puanı 51.8±8.9 iken ölümü beklenenlerin yakınlarındaki ortalama DKE puanı 45.8±11.4 bulundu ve ani ölümlerin yas şiddetini artırdığı saptandı (p<0.001). Kadınlarda yas semptomlarının daha şiddetli olduğu belirlendi. Kadınlarda DKE puanı 53.7±8.2; erkeklerde 45.4±10.8 bulundu (p<0.001). Kontrol gurubu ile kıyaslandığında akrabalardaki psikofizyolojik tepkilerinin daha yoğun olduğu saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yas kültürden kültüre ve bireyden birey çeşitlilik gösteren bir süreçtir. Yakınlık derecesi artıkça ve ölüm beklenmedik ve ani olunca yaslı kişiler daha çok etkilenmekte, kaygı düzeyleri daha yüksek çıkmaktadır. Kadınlar yas sürecinde erkeklerden daha çok etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut yas, akrabalık, cinsiyet, durumluk kaygı envanteri

Evindar Karabulut, Azad Günderci, Şakir Özen. Acute grief experience in Diyarbakir condolence houses and the factors influencing the severity of grief (eng). J Clin Psy. 2021; 24(2): 135-144

Corresponding Author: Azad Günderci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale