ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The relationship of remission with functionality, quality of life and craving in patients with opiate use disorder (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 67-74 | DOI: 10.5505/kpd.2022.65148

The relationship of remission with functionality, quality of life and craving in patients with opiate use disorder (tur)

Mehmet Murat Balcı1, Şima Ceren Pak2, Ali Erdoğan1, Mustafa Mehmet Eryılmaz1
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Antalya.
2Specialist Doctor, Self-Employed Psychiatrist, Antalya.

INTRODUCTION: It was aimed to investigate the relationship between remission time and quality of life, functionality and craving in patients with opiate use disorder (OUD).
METHODS: 150 patients who were diagnosed with OUD according to DSM-5 diagnostic criteria were included in the study. The patients were divided into 3 groups as 50 patients who were in remission for less than 1 month, 50 patients who were in remission for 1 to 6 months, and 50 patients who were in remission for more than 6 months. World Health Organization Quality of Life Scale Short Form (SF-36), World Health Organization Disability Assessment Scale (WHODAS 2.0) and Substance Craving Scale (SCS) were administered to all participants together with the Sociodemographic Data Form.
RESULTS: From SF-36 subscales; physical role difficulties, emotional role difficulties, energy vitality, mental health, social functionality, pain, and general health perception scores increased between 1-6 months, while physical function scores increased significantly after the sixth month. WHODAS 2.0 total score and subscales of comprehension and communication, movement, self-care, activities of daily living, participation in social life decreased between 1-6 months, and communication with people scores significantly decreased after the sixth month. SCS scores decreased significantly as the duration of remission increased. As the disability decreased, the quality of life increased significantly, with the decrease of craving, disability decreased and the quality of life increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We can say that the quality of life increases and disability decreases in OUD patients in a short time with being in remission and a decrease in craving. Our study emphasizes the importance of treatment in this patient group.

Keywords: Opiate use disorder, functionality, disability, craving, quality of life.

Opiyat kullanım bozukluğu olan hastalarda remisyonun işlevsellik, yaşam kalitesi ve aşerme ile ilişkisi (tur)

Mehmet Murat Balcı1, Şima Ceren Pak2, Ali Erdoğan1, Mustafa Mehmet Eryılmaz1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Antalya.
2Uzman Doktor, Serbest Psikiyatri Hekimi, Antalya.

GİRİŞ ve AMAÇ: Opiyat kullanım bozukluğu (OpKB) hastalarında remisyon süresi ile yaşam kalitesi, işlevsellik ve aşerme arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya DSM-5 tanı kriterlerine göre OpKB tanısı alan 150 hasta dahil edilmiştir. Hastalar 1 aydan daha kısa süredir remisyonda olan 50 hasta, 1-6 ay arasında remisyonda olan 50 hasta ve 6 aydan uzun süredir remisyonda olan 50 hasta olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu ile birlikte, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Form (SF-36), Dünya Sağlık Örgütü Yeti-yitimi Değerlendirme Ölçeği (WHODAS 2.0) ve Madde Aşerme Ölçeği (MAÖ) uygulanmıştır.
BULGULAR: SF-36 alt ölçeklerinden; fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, enerji canlılık, ruhsal sağlık, sosyal işlevsellik, ağrı, genel sağlık algısı puanları 1-6 ay arasında, fiziksel fonksiyon puanları ise altıncı aydan sonra anlamlı olarak artmıştır. WHODAS 2.0 toplam puan ve alt ölçeklerden anlama ve iletişim kurma, hareket etme, kendine bakım, günlük yaşam aktiviteleri, toplumsal yaşama katılım puanları 1-6 ay arasında, insanlarla geçinme puanları altıncı aydan sonra anlamlı olarak azalmıştır. MAÖ puanları remisyon süresi arttıkça anlamlı olarak azalmıştır. Yeti-yitimi azaldıkça yaşam kalitesi anlamlı olarak artmış, aşermenin azalması ile birlikte yeti-yitimi azalmış ve yaşam kalitesi artmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Remisyonda olma ve aşermede azalma ile OpKB hastalarında kısa sürede yaşam kalitesinin arttığını ve yeti-yitiminin azaldığını söyleyebiliriz. Çalışmamız bu hasta grubunda tedavinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Opiyat kullanım bozukluğu, işlevsellik, yeti-yitimi, aşerme, yaşam kalitesi.

Mehmet Murat Balcı, Şima Ceren Pak, Ali Erdoğan, Mustafa Mehmet Eryılmaz. The relationship of remission with functionality, quality of life and craving in patients with opiate use disorder (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 67-74

Corresponding Author: Ali Erdoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale