ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve intihar davranışının değerlendirilmesi: Birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışma (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 61-68 | DOI: 10.5505/kpd.2020.59365

Tıp fakültesi öğrencilerinde depresyon, anksiyete, uyku sorunları ve intihar davranışının değerlendirilmesi: Birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışma (tur)

Murat Eyüboğlu1, Damla Eyüboğlu1, Onur Duran2, Safa Buğra Karademir2, Furkan Karaaslan2, Furkan Melih Alyu2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, bir tıp fakültesinde okuyan birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde depresyon/anksiyete düzeyi, intihar davranışı ve uyku sorunları sıklığını saptamak ve her iki grubu belirtilen parametreler açısından karşılaştırıp tıp fakültesi eğitim sürecinde bu parametrelerin olası değişimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2020-Mart 2020 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitime devam eden 205 birinci ve 81 altıncı sınıf öğrencisi alınmıştır. Çalışmada sosyodemografik veri formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrenciler arasında anksiyete puanları açısından anlamlı farklılık bulunmazken, altıncı sınıf öğrencilerinin depresyon skorları birinci sınıf öğrencilerine göre anlamlı olarak daha yüksekti. Tüm öğrencilerin %40’ı eşik üstü depresyon, %36’sı de eşik üstü anksiyete puanı aldı. Depresyon skoru yüksek olan öğrencilerde intihar düşüncesi ve intihar planı anlamlı olarak yüksekti. Altıncı sınıf öğrencilerinin uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu birinci sınıf öğrencilerine göre daha fazlaydı. Çalışmaya alınan tüm öğrenciler değerlendirildiğinde, son bir yıl içinde öğrencilerin %3.5’i (n=10) kendine zarar verme davranışının, %9.2’si (n=26) ciddi intihar düşüncesinin, %9.5’i (n=27) intihar planının ve %1.1’i de (n=3) intihar girişiminin olduğunu belirtmiştir. Gruplar arasında ise kendine zarar verme davranışı, intihar düşüncesi, intihar planı ve intihar girişimi açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız, tıp fakültesi öğrencilerinin duygudurum bozuklukları, intihar ve uyku sorunları açısından riskli konumda olduklarını göstermiştir. Genel popülasyona göre fazla olan bu risk, eğitim yaşamının ilerleyen yıllarında daha da artıyor gibi görünmektedir. Depresyon, anksiyete ve uyku sorunları yaşayan öğrenciler eğer uygun yardımı alamazlarsa bu durum hem kariyerleri hem de yaşamları için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tıp fakülteleri ruhsal sorunların dikkatle taranması ve uygun müdahalenin yapılabilmesi için gizlilik ve güven sınırlarının iyi çizildiği psikiyatrik destek birimlerini öğrencilerin hizmetine sunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, anksiyete, depresyon, intihar, uyku

Depression, anxiety, sleep problems and suicidal behavior among medical students: A cross-sectional comparison study between first and sixth year students (tur)

Murat Eyüboğlu1, Damla Eyüboğlu1, Onur Duran2, Safa Buğra Karademir2, Furkan Karaaslan2, Furkan Melih Alyu2
1Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Child and Adolescent Psychiatry, Eskisehir Turkey
2Student at Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine

INTRODUCTION: The aim of our study is to determine the frequeny of depression/anxiety, suicidal behaviour and sleep problems in the first and sixth year medical students and to compare the both groups in terms of specified parametres and evaluate the possible change during the course.
METHODS: This cross-sectional study included 205 first year and 81 sixth year medical students between January 2020 and March 2020 at Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine. Data were collected using self-report questionnaire consist of sociodemographic data form, Hospital Anxiety Depression Scale and Pittsburg Sleep Quality Index.
RESULTS: While there was no significant difference in anxiety scores, depression scores of sixth year students were significantly higher. Among all students, the percentage of higher cut off depression and anxiety scores were 40% and 36%, respectively. Suicidal ideation and suicide plan were significantly higher in students with high depression score. Use of sleep medication and daytime dysfunction scores were higher in the sixth year. During the last year among all students, 3.5% (n = 10) had self-harm behavior, 9.2% (n = 26) had serious suicidal thoughts, 9.5% (n=27) had suicide plans and 1.1% (n = 3) of students had suicide attempt. There were no significant differences between the groups in terms of self-harm behavior, suicidal ideation, suicide plan and suicide attempt.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings suggest that medical school students is at risk for mood disorders, suicide and sleep problems. This risk, which is higher than the general population, appears to increase in the later years of education. Medical students who have depression, anxiety, and sleep problems will have negative consequences for both their career and daily life if they do not get the appropriate help. Medical schools should offer psychiatric support units, where confidentiality and confidence borders are well established, for the screening of mental problems carefully and appropriate intervention.

Keywords: medical students, anxiety, depression, suicide, sucide

Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu, Onur Duran, Safa Buğra Karademir, Furkan Karaaslan, Furkan Melih Alyu. Depression, anxiety, sleep problems and suicidal behavior among medical students: A cross-sectional comparison study between first and sixth year students (tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 61-68

Sorumlu Yazar: Murat Eyüboğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale