ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Does Childhood Trauma History Effect the Psychiatric Symptoms of Conversion Disorder or Not? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(2): 80-85

Does Childhood Trauma History Effect the Psychiatric Symptoms of Conversion Disorder or Not?

Hatice GÜZ1, Zahide DOĞANAY2, Esra ÇOLAK3, Ayşin TOMAÇ3, Gökhan SARISOY3, Ayşen ÖZKAN4
1Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN
2Yrd. Doç. Dr,19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı,
3Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Prof. Dr., Serbest Hekim, SAMSUN

It is known that there is a relationship between conversion disorder and childhood trauma history. The aim of this study was to determine whether the present childhood trauma history in the patients with conversion disorder related with the demographic and clinical characteristics or not. One hundred and eight patients who diagnosed as conversion disorder with DSM-IV included in this study. All patients were asked to fill a Patient Information Form, the Dissosciative Experience Scale (DES), the Symptom Check List (SCL-90-R), Suicide Ideation Scale and Colombok-Rust Sexual Satisfaction Inventory. It was determined that the mean age and the beginning age of the disease is lower and the sum of the points of GRISS, the sum of the subitems of SCL-90 such as anxiety, phobic anxiety and suicide ideation scale were higher in the 35 (32.4 %) patients who had present childhood trauma history than the patients who had not. In conclusion, presence of childhood trauma history in conversion disorder thought to be important in clinical aspects.

Keywords: Key Words: Conversion disorders, childhood abuse, psychiatric symptoms.

Konversiyon Bozukluğunda Çocukluk Çağı Travma Öyküsünün Psikiyatrik Belirtilere Etkisi Var mı?

Hatice GÜZ1, Zahide DOĞANAY2, Esra ÇOLAK3, Ayşin TOMAÇ3, Gökhan SARISOY3, Ayşen ÖZKAN4
1Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN
2Yrd. Doç. Dr,19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı,
3Dr., 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Prof. Dr., Serbest Hekim, SAMSUN

Konversiyon bozukluğu ve çocukluk çağı travma öyküsü arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, konversiyon bozukluğunda çocukluk çağı travma öyküsü olan ve olmayan hastalar arasında demografik ve klinik belirtilerde farklılık olup olmadığı araştırıldı. Bu amaçla DSM-IV tanı kriterlerine göre konversiyon bozukluğu tanısı konan ve çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan 108 hasta çalışmaya alındı. Hastalara bilgi formu, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES), Belirti Tarama Listesi (SCL- 90), İntihar Düşüncesi Ölçeği ve Colombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği uygulandı. Çocukluk çağı travma öyküsü olan 35 kişide (%32.4) travma öyküsü olmayanlara göre, yaş ortalaması ile hastalık başlangıç yaşının düşük olduğu, SCL-90 alt itemlerinden anksiyete, fiöbik anksiyete ile intihar düşüncesi ölçeği ve GRISS toplam puanının yüksek olduğu belirlendi. Elde edilen veriler, konversiyon bozukluğunda çocukluk çağı travma öyküsünün olmasının, klinik açıdan önemli olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Konversiyon bozukluğu, çocukluk çağı travması, psikiyatrik belirtiler.

Hatice GÜZ, Zahide DOĞANAY, Esra ÇOLAK, Ayşin TOMAÇ, Gökhan SARISOY, Ayşen ÖZKAN. Does Childhood Trauma History Effect the Psychiatric Symptoms of Conversion Disorder or Not?. J Clin Psy. 2003; 6(2): 80-85
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale