ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Kabakulak Meningoensefaliti Sonrasında Gelişen Tourette Sendromu: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(4): 197-200

Kabakulak Meningoensefaliti Sonrasında Gelişen Tourette Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Osman Sabuncuoğlu1, Meral Berkem2
1Uz.Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Prof.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Çocukluk çağının önemli bir nöropsikiyatrik bozukluğu olan Tourette sendromu (TS) ritmik özelliği olmayan, ani, hızlı, istemsiz ve yineleyici motor-vokal tiklerle kendini göstermektedir. TS belirtilerinin enfeksiyon, inme, ilaç kullanımı gibi tanımlanabilir nedenler sonrasında da ortaya çıkabildiği bilinmektedir. Bu olgu sunumunda meningoensefalit ile karmaşıklaşmış kabakulak enfek- siyonunundan 2 ay sonra motor ve vokal tikler gelişen 9 yaşında bir erkek hastadan söz edilecektir. Anne ve çocuktan alınan öykü ve klinik gözlemler sonucunda hastanın göz kırpma, göz çevirme, ağız oynatma, boyun bükme, omuz kaldırma, parmak-el oynatma, tekrar tekrar dokunma, boğaz temizleme, öksürme, sümkürme, derin soluk alma, sözcük yineleme, konuşurken takılma belirtilerini sergilediği anlaşıldı. Yale Genel Tik Ağırlığını Derecelendirme Ölçeği uygulandığında hastanın toplam 30 puan aldığı, yani "belirgin" derecede tikleri olduğu görüldü. Hastamızda eşlik eden dikkat eksikliği/hiperak- tivite bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk yoktu. Ailesel tik öyküsü olmayan hastada streptokok enfeksiyonuyla ilişkili nöropsikiyatrik bozukluk (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections) bulgusuna da rastlanmadı. Hastalık döneminde okul başarısında belirgin bozulma olduğu öğrenildi. Bildirilen kabakulak sonrasında tikler gelişen ilk olgu olması ve risperidon tedavisinden yarar görmesi nedeniyle bu olgu önemlidir. İkincil TS belirtileri bu önemli gelişimsel nöropsikiyatrik bozukluğu daha iyi anlamamıza katkı sağlayabilir. Genetik yatkınlıkla ikincil etkenlerin etkileşimini anlamak için ileri araştırmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tourette sendromu, tikler, kabakulak, risperidon.

Tourette Syndrome after Mumps Meningoencephalitis: A Case Report

Osman Sabuncuoğlu1, Meral Berkem2
1Uz.Dr Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Prof.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Tourette syndrome (TS) is an important childhood-onset neuropsychiatric disorder that is characterized by non- rythmic, sudden, rapid, involuntary, repetitive motor and vocal tics. It is now known that the symptoms of TS may emerge secondary to identified events such as infection, stroke and medication use. In this case report, we present a 9-year-old boy who developed motor and vocal tics 2 months after a mumps infection complicated by meningoencephalitis. A careful history taken from the mother and the child, and a detailed psychiatric examination revealed that the patient had displayed eye blinking, eye rolling, mouth twisting, head and shoulder jerking, finger-hand flexing, repetitive touching, throat clearing, coughing, sniffing, gasping, echolalia and stammering. He obtained a score of 30 on the Yale Global Tic Severity Scale, which indicated a markedly severe presentation. This patient did not have comorbid Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Obsessive Compulsive Disorder. A family history of tics and findings of pediatric neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infection were absent. There was also a significant deterioration in the patient's academic performance during the course of the disorder. This case report is important because it describes the first patient with mumps-associated TS and significant improvement with risperidone treatment. Secondary TS may contribute to the better understanding of this developmental neuropsychiatric disorder in general. Further studies are required in order to understand the interaction between genetic susceptibility and secondary factors in the development of the symptoms of TS.

Keywords: Key Words: Tourette syndrome, tics, mumps, risperidone.

Osman Sabuncuoğlu, Meral Berkem. Tourette Syndrome after Mumps Meningoencephalitis: A Case Report. J Clin Psy. 2005; 8(4): 197-200
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1738 kere indirildi)
LookUs & Online Makale