ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanımları ile Taburcu Edilen Şizofreni Tamlı Hastaların Altı Ay ¦ İçinde Tekrarlayan Yatış Oranları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(4): 206-213

Tipik, Atipik Antipsikotik, Elektrokonvulsiv Tedavi ya da Birlikte Kullanımları ile Taburcu Edilen Şizofreni Tamlı Hastaların Altı Ay ¦ İçinde Tekrarlayan Yatış Oranları

Bülent Kadri Gültekin1, Jülide Güler2, Sermin Kesebir2
1Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada yatarak tedavi gören şizofreni tamlı hastalarda antipsikotik kullanımının (tipik, atipik, ya da her ikisi birlikte, uzun etkili ya da depo form ile birlikte ve EKT ile birlikte olmak üzere) tekrarlayan yatış üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu amaçla, 01 Nisan 2011- 30 Eylül 2011 tarihleri arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi görmüş ve taburcu edilmiş, şizofreni tamlı 292 hasta çalışmaya dahil edildi. Tekrarlayan yatışın süresi, Kaplan-Meier sağkalım analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Tekrarlayan yatışı olan ve olmayan hastalar arasında, tipik, atipik ya da her iki grup antipsikotiğin birlikte kullanımı yönünden (p=0.175), uzun etkili ya da depo formda antipsikotik kullanımının olup olmadığı yönünden (p=0.624) ve son yatışta EKT uygulanıp uygulanmaması yönünden (p=0.239) fark bulunmadı. Yeniden yatışa kadar geçen süre, tipik, atipik ya da her iki grup antipsikotiğin birlikte kullanıldığı hastalar arasında (p=0.413), uzun etkili ya da depo formda antipsikotik kullanan ve kullanmayan hastalar arasında (p=0.084) ve son yatışta EKT uygulanan ve uygulanmayan hastalar arasında (p=0.708) farklı değildi. Sonuç: Bulgularımız, tekrarlayan yatışı önlemede sadece tedavi seçiminin etkili olmayacağını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tekrarlayan yatış, tipik antipsikotik, atipik antipsikotik, uzun etkili antipsikotik, depo antipsikotik, elektrokonvulsif tedavi.

Rehospitalization Rates of Patients with Schizophrenia Discharged on Typical, Atypical Antipsychotics. Electroconvulsive Therapy or Combination Treatment During Six Months

Bülent Kadri Gültekin1, Jülide Güler2, Sermin Kesebir2
1Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Doç.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Objectives: In this study, it was aimed to investigate the influence of antipsychotic drug use (typical/atypical or both, together with long acting or depot form and ECT or not) on re-hospitalizations in schizophrenic patients. Method: For this purpose, 292 schizophrenic patients who had been hospitalized in Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases between April 1th 2011 and September 30th 2011 and discharged thereafter were included in the study. Drugs of the patients on discharge were recorded. Whether the patients were re-hospitalized within 6 months after discharge was learned through interviews with the patients or their relatives. These data were verified using medical records. Duration of re-hospitaliza- tion was evaluated using Kaplan-Meier survival analysis. Results: No difference was found between the patients who were re-hospitalized or not in terms of using typical, atypical or both groups of antipsychotics (p=0.175), using long acting or depot form antipsychotics (p=0.624) and applying ECT on the last hospitalization (p=0.239). Duration until re-hospitalization was not different between patients who used typical, atypical or both groups of antipsychotics together (p=0.413), long acting or depot form antipsychotics (p=0.084) and who were applied ECT or not on the last re-hospitalization (p=0.708). Conclusion: Our results indicated that treatment selection alone is not effective for prevention of rehospitalization.

Keywords: Key Words: Re-hospitalization, typical antipsychotic, atypical antipsychotic, long acting antipsychotic, depot antipsychotic, electroconvulsive therapy.

Bülent Kadri Gültekin, Jülide Güler, Sermin Kesebir. Rehospitalization Rates of Patients with Schizophrenia Discharged on Typical, Atypical Antipsychotics. Electroconvulsive Therapy or Combination Treatment During Six Months. J Clin Psy. 2013; 16(4): 206-213
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (906 kere indirildi)
LookUs & Online Makale