ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Kısa bilgi modülü: Psikoloji ve tıp bölümü öğrencilerinin Elektro-Konvulsif Terapiye (EKT) ilişkin bilgi ve tutumlarının incelenmesi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 77-85 | DOI: 10.5505/kpd.2020.47135

Kısa bilgi modülü: Psikoloji ve tıp bölümü öğrencilerinin Elektro-Konvulsif Terapiye (EKT) ilişkin bilgi ve tutumlarının incelenmesi (eng)

Samet Çelik1, Nuray Atasoy2, Seydahmet Ercan3, Mustafa Oğuz2
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Zonguldak
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
3Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi ve psikoloji bölümü öğrencilerinin EKT’ye yönelik bilgi ve tutumlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın ilk bölümünde toplam 480 öğrenci katılmıştır. Daha sonra 212 birinci ve ikinci sınıf olan tıp fakültesi ve psikoloji bölümü öğrencilerine EKT’ye yönelik bilgi modülü anlatılmıştır. İki hafta sonra aynı öğrencilere EKT’ye yönelik bilgi ve tutumlarını değerlendirmek üzere ölçek uygulanmıştır.
BULGULAR: Ön test sonuçları EKT’ye yönelik bilgi düzeyinin sınıf düzeyi ile birlikte arttığını göstermektedir. Buna ek olarak, klinik psikoloji öğrencilerinin bilgi düzeyi tıp fakültesi öğrencilerinin bilgi düzeyine göre daha yüksek bulunmuştur; ancak klinik psikoloji öğrencilerinin tutumları daha olumsuzdur. EKT’ye yönelik eğitimin etkisi incelendiğinde, verilen eğitimin her iki bölüm öğrencilerinde de EKT’ye yönelik bilgi düzeyini artırdığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikoloji bölümü öğrencilerinin tıp fakültesi öğrencilerine göre bilgi düzeylerinin yüksek olmasına rağmen, tutumlarının daha olumsuz olması şaşırtıcıdır. Bu durumun erken dönemde formal ya da informal kaynaklardan alınan bilginin yanlış ya da tutarsız olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir; ancak verilen eğitimin katılımcıların hem bilgi hem de tutum düzeylerini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: tutum, EKT, bilgi, eğitim, psikolog

Brief information module: The examination of psychology and medical students knowledge and attitudes toward Electro-Convulsive Therapy (ECT) (eng)

Samet Çelik1, Nuray Atasoy2, Seydahmet Ercan3, Mustafa Oğuz2
1Zonguldak Bulent Ecevit University, Health Practice And Research Center, Zonguldak
2Zonguldak Bulent Ecevit University, Medicine Faculty, Department Of Psychiatry, Zonguldak
3Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Zonguldak

INTRODUCTION: The purpose of this study is to compare knowledge and attitude towards ECT. For this purpose, we compared first, second and fifth-grade students of medical faculty and students of psychology MSc with thesis.
METHODS: In first part, 480 students participated in the pretest process. After that, 212 first and second-grade students had a training named ECT information module. 2 weeks later, these 212 participants were subjected to a posttest of their knowledge and attitudes towards ECT.
RESULTS: The pre-test results showed that the knowledge level of the participants about the ECT increased compatibly with their grade level. Additionally, while ECT knowledge level of clinical psychology students was higher than that of medical students, their attitudes towards ECT were more negative. An ECT semi-structured info module was presented to the experiment group. According to the results of ANOVA analysis, the level of knowledge about ECT increased equally among psychology and medical students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pretest results revealed that students in higher grades have higher knowledge levels. However, when the departments were compared by grade levels, psychology students are found to have a much higher knowledge level than medical students, yet they have more negative attitudes. This result shows that although ECT knowledge level rises, attitudes do not
always rise.

Keywords: attitudes, ECT, knowledge, education, psychologist

Samet Çelik, Nuray Atasoy, Seydahmet Ercan, Mustafa Oğuz. Brief information module: The examination of psychology and medical students knowledge and attitudes toward Electro-Convulsive Therapy (ECT) (eng). J Clin Psy. 2021; 24(1): 77-85

Sorumlu Yazar: Samet Çelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale