ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(4): 177-191

Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

M. Hakan Türkçapar1, Sibel ÖrseM2, Mustafa Uğurlu2, Emre Sargın3, Musa Turhan4, Serkan Akkoyunlu5, Uğur Hatıloğlu3, Görkem Karakaş2
1Doç.Dr SB Dışkapı YB Eğitim Araştırma Hastanesi
2Uz.Dr., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ
3Dr., SB Dışkapı YB Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, Ankara
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikososyal Servisi, Trabzon
5Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Amaç: 126 maddeden oluşan Kişilik İnanç Ölçeği (KİÖ) kişilik bozukluklarıyla bağlantılı inançları ölçmek için Aaron Beck ve Judith Beck tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmada kişilik inanç ölçeği Türkçe formunun iç tutarlılığı ve bir aylık test-tekrar test güvenirliği ve geçerliliği araştırılmıştır. Yöntem: KİÖ Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla ölçek klinik bir rahatsızlığı olmayan 232 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ayrıca ölçüt bağlantılı geçerliği test etmek için Fonksiyonel Olmayan Tutumlar ölçeği (FOTO) kullanılmıştır. Test-tekrar test güvenirliği değerlendirmesi için KİÖ bir ay sonra özgün grup içerisinden seçilen 100 deneğe tekrar uygulanmıştır. Bulgular: Test-tekrar test güvenirliği değerlendirmesinde 0.65 ve 0.87 arasında değişen istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek korelasyon katsayıları elde edilmiştir. Tüm test için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı r =0.95 olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeydeydi (F=73.48, p< 0.001). KİÖ alt ölçeklerinin güvenirlik analizinde elde edilen Cronbach alfa (a) katsayıları 0.67- 0.90 arasında değişmek üzere en düşük çekingen, en yüksek paranoid altölçek için saptandı. KİÖ altölçekleri, şizoid ve bağımlı boyutları dışında pozitif yönde, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde birbiriyle bağıntılıdır. KİÖ'nün yapı geçerliği ve maddelerin faktör yapısını saptamak amacıyla uygulanan faktör analizinde orijinal geçerlik ve güvenirlik çalışmasında olduğu gibi faktör 1 de pasif-agresif, obsesif-kompulsif, antisosyal, narsisistik, histrionik, şizoid ve paranoid; faktör 2 de ise bağımlı ve çekingen boyutlar yer almaktadır. Birleşen geçerlik açısından, veriler üzerinde, KİÖ boyutları ile Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTO) alt ölçekleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bağıntılar saptanmıştır. Sonuç: Bu bulgular KİÖ'nin Türkçe formunun kişilikle ilgili inançları saptamakta geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kişilik, bilişsel terapi, geçerlilik, güvenirlik.

Reliability and Validity of Turkish Version of Personality Belief Questionnaire

M. Hakan Türkçapar1, Sibel ÖrseM2, Mustafa Uğurlu2, Emre Sargın3, Musa Turhan4, Serkan Akkoyunlu5, Uğur Hatıloğlu3, Görkem Karakaş2
1Doç.Dr SB Dışkapı YB Eğitim Araştırma Hastanesi
2Uz.Dr., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ
3Dr., SB Dışkapı YB Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, Ankara
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikososyal Servisi, Trabzon
5Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Objective: The Personality Belief Questionnaire (PBQ) is a 126-item self-report measure developed by Aaron Beck and Judith Beck, to assess the beliefs associated with personality disorders. This study evaluated the internal consistency, 1 month test-retest reliability and validity of a Turkish version of personality belief questionnaire (PBQ). Method: PBQ Turkish version was administered to a non-clinical sample of 232 undergraduate university students to assess the psychometric properties of the scale. In order to test concurrent validity Dysfunctional Assumptions Scale was also administered. One month later for evaluating test- re-test validity PBQ was readministered 100 subjects whom selected from the original sample. Results: In general, test retest correlation coefficients for the nine PBQ subscales were relatively high (between 0.65-0.87) and the mean score on only one subscale (Dependent) changed significantly over time. Cronbach alpha internal consistency coefficient for the whole questionnaire was r=0,95 and it was statistically significant (F=73.48, p< 0.001). Cronbach alpha internal consistency coefficient for subscales was between 0.67-0.90, lowest for the avoidant, highest for the paranoid subscale. All of the subscales except schizoid and dependent were correlated each other positively. Factor analysis revealed that the questionnaire has two factors. First one consist of passive-agressive, obsessive-compulsive, antisocial, narcissistic, histrionic, schizoid and paranoid, and the second one consist of dependent and avoidant sub scales. There was statistically significant correlations between Dysfunctional Attitude Scales and PBQ subscales. Conclusion: The PBQ Turkish version demonstrated good psychometric properties, with a high level of internal consistency. The implications of these findings and the potential uses of this scale are discussed.

Keywords: Key Words: Personality, cognitive therapy, validity, reliability.

M. Hakan Türkçapar, Sibel ÖrseM, Mustafa Uğurlu, Emre Sargın, Musa Turhan, Serkan Akkoyunlu, Uğur Hatıloğlu, Görkem Karakaş. Reliability and Validity of Turkish Version of Personality Belief Questionnaire. J Clin Psy. 2007; 10(4): 177-191
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1122 kere indirildi)
LookUs & Online Makale