ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Metabolic Syndrome in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(2): 80-91

Metabolic Syndrome in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder

Emrah Songur1, Ersin Hatice Karslıoğlu2, Haldun Soygür3, Semra Ulusoy Kaymak4, Elvan Özalp3, Eylem Şahin Cankurtaran3
1Uz.Dr., Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu
2Uz.Dr.S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Doç.Dr., S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
4Uz.Dr. S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Amaç: Şizofrenide mortalitenin %60'ı başta kardiyo- vasküler olmak üzere fiziksel hastalıklar nedeniyledir. Metabolik Sendrom (MetS) kardiyovasküler mortalite riskinin bir yordayıcısıdır. Bu çalışmanın amacı bir eğitim hastanesinde izlenen şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastalarında MetS sıklığı ve eşlik eden durumlar ile ilişkisinin saptanmasıdır. Yöntem: Çalışmaya 87 hasta dahil edilmiştir. Sosyodemografik veri formu doldurulmuş, "DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme" (SCID-I) ve "Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği" (PANSS) uygulanmıştır. Açlık glukoz, trigliserit ve HDL düzeyleri, vücut ağırlığı, boy, bel çevresi ve arteriyel kan basıncı ölçülmüştür. MetS tanısı "Üçüncü Erişkin Tedavi Paneli" (ATP III), ATP lll-A ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tanı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Metabolik Sendrom sıklığı sırasıyla ATP III, ATP lll-A ve IDF ölçütlerine göre %42.5, %46 ve %47.1 olarak bulunmuştur. MetS sıklığı kadınlarda erkeklerden daha fazla bulunmuştur. MetS tanısı konulan hastaların yaş ortalaması da daha yüksektir. Sonuç: Şizofreni hastalarında MetS sıklığı normal topluma göre görece daha yüksek bulunmuştur. Özellikle ileri yaş, kadın cinsiyeti, yüksek "Vücut Kitle İndeksi"ne (BMI) sahip olanlarda metabolik durum gözden geçirilmelidir. Bel çevresi, BMI, FIDL ve TG düzeyleri olası MetS'in en önemli yordayıcılarıdır.

Keywords: Key Words: Metabolic syndrome X, schizophrenia, psychotic disorders.

Şizofreni ve Şizoaffektif Bozuklukta Metabolik Sendrom

Emrah Songur1, Ersin Hatice Karslıoğlu2, Haldun Soygür3, Semra Ulusoy Kaymak4, Elvan Özalp3, Eylem Şahin Cankurtaran3
1Uz.Dr., Sağlık Bakanlığı Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu
2Uz.Dr.S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Doç.Dr., S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
4Uz.Dr. S.B. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara

Objectives: Sixty percent of mortality in schizophrenia comes from the medical conditions, most of which are cardiovascular diseases. Metabolic Syndrome (MetS) is a powerful predictor for cardiovascular mortality. The aim of this study was to examine the prevalence of MetS in schizophrenia and schizoaffective disorder patients who have been followed at a training hospital and its relationship to other comorbid conditions. Method: Eighty seven patients were included in the study. All patients have been assessed by filling out a sociodemographic data form, SCID-I and PANSS. Fasting blood glucose, trigliserid and FIDL levels have been evaluated. Body weight, height, waist circumference and arterial blood preasure have been recorded for all patients. MetS diagnosis has been assessed according to ATP III, ATP lll-A, and IDF. Results: The prevalence of MetS was 42.5%, 46% and 47.1% according to ATP III, ATP lll-A, and IDF criteria, respectively. The prevalence of MetS was found higher in women than in men. The mean age of patients having MetS was also higher. Conclusion: The prevalence of MetS in patients with schizophrenia was found relatively higher compared to general population. Metabolic status of patients should be examined especially in the presence of older age, woman gender, and higher BMI. Increased waist circumference, FIDL and TG levels, and BMI are the most important predictors of MetS.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Metabolik sendrom X, şizofreni, psikotik bozukluklar.

Emrah Songur, Ersin Hatice Karslıoğlu, Haldun Soygür, Semra Ulusoy Kaymak, Elvan Özalp, Eylem Şahin Cankurtaran. Metabolic Syndrome in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder. J Clin Psy. 2012; 15(2): 80-91
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale