ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Evaluation of self-perceived competency levels and perspectives of primary care physicians on psychiatry related basic practical skills: A nationwide study in Turkey (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 160-166 | DOI: 10.5505/kpd.2020.38980

Evaluation of self-perceived competency levels and perspectives of primary care physicians on psychiatry related basic practical skills: A nationwide study in Turkey (tur)

Özlem Coşkun1, Yavuz Selim Kıyak1, Işıl İrem Budakoğlu1, Dilek Öztaş2, Özgür Erdem3, Selçuk Aslan4
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara
3Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Ankara
4Gazi University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine self-perceived competency levels and perspectives of primary care physicians on psychiatry related basic practical skills that are in Turkish National Core Curriculum 2014.
METHODS: This is a descriptive cross-sectional study that 4117 primary care physicians participated. An electronic survey form has been sent to primary care physicians who actively work in Turkey to determine the primary care physicians’ self-perceived competency levels and the level that a medical student should reach at the graduation, on the psychiatry related basic practical skills that is in National Core Curriculum 2014. The study was carried out between October 1, 2017 and September 1, 2018. Descriptive statistical methods and chi square test were performed during analysis process.
RESULTS: Self-perceived competency levels on psychiatry related skills of primary care physicians were between 27,3% and 62,4%. The proportion of incompetent primary care physicians was statistically higher among physicians who has graduated from medical school more than five years ago (p<0.05). Out of nine skills, primary care physicians’ perspectives and NCC-2014 levels were consistent.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary care physicians who work in Turkey has low self-perceived levels on psychiatry related basic practical skills in National Core Curriculum 2014. Newly graduated physicians (five years from graduation) perceive themselves less incompetent. National Core Curriculum 2014 levels are compatible with perspectives of primary care physicians. It is suggested that undergraduate medical curricula should be evaluated in terms of psychiatry related basic practical skills.

Keywords: psychiatry, primary care, practitioner physicians, basic practical skills, core curriculum

Birinci basamak hekimlerinin, psikiyatri ile ilgili temel hekimlik uygulamalarına dair öz yeterlilik algılarının ve görüşlerinin incelenmesi: Ulusal çapta bir çalışma (tur)

Özlem Coşkun1, Yavuz Selim Kıyak1, Işıl İrem Budakoğlu1, Dilek Öztaş2, Özgür Erdem3, Selçuk Aslan4
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Birinci basamak hekimlerinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014’te (UÇEP-2014) yer alan psikiyatri ile ilgili temel hekimlik uygulamalarına dair öz yeterlilik algılarının ve görüşlerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup toplam 4117 hekim katılmıştır. Türkiye’de birinci basamakta görev yapan hekimlere elektronik ortamda anket formu gönderilerek UÇEP-2014’te yer alan psikiyatri ile ilgili dokuz temel hekimlik uygulaması ile ilgili yeterlilik seviyeleri ve bir tıp fakültesi öğrencisinin mezun olduğunda sahip olması gereken yeterlilik seviyesi sorulmuştur. 1 Ekim 2017 ile 1 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Birinci basamak hekimlerinin psikiyatri ile ilgili uygulamalarda öz yeterlilik oranı %27,3 ile %62,4 arasında değişmekteydi. Mezuniyetinden beş yıldan fazla süre geçmiş olan hekimlerin öz değerlendirmelerine göre yetersizlik oranları, dokuz uygulamanın dördünde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazlaydı (p<0,05). Toplam dokuz uygulamanın beşinde hekimlerin görüşleri UÇEP-2014 düzeyi ile uyumluydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de birinci basamakta görev yapan hekimlerin, psikiyatri ile ilgili temel hekimlik uygulamalarına yönelik öz yeterlilik algıları düşüktür. Yetersizlik algısı yeni mezun hekimlerde daha azdır. UÇEP-2014 ile hekimlerin görüşleri genel anlamda birbiriyle uyuşmaktadır. Mezuniyet öncesi eğitim programlarının psikiyatri ile ilgili temel hekimlik uygulamaları açısından gözden geçirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: psikiyatri, birinci basamak, pratisyen hekimler, temel hekimlik uygulamaları, çekirdek eğitim programı

Özlem Coşkun, Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem, Selçuk Aslan. Evaluation of self-perceived competency levels and perspectives of primary care physicians on psychiatry related basic practical skills: A nationwide study in Turkey (tur). J Clin Psy. 2021; 24(2): 160-166

Corresponding Author: Özlem Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale