ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Otojen ve reaktif tip Obsesif Kompulsif Bozukluk'lu hastalarda oksidatif stres ve nörokognitif fonksiyon (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 15-22 | DOI: 10.5505/kpd.2022.37431

Otojen ve reaktif tip Obsesif Kompulsif Bozukluk'lu hastalarda oksidatif stres ve nörokognitif fonksiyon (eng)

Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Selim Demir, Demet Saglam Aykut, Yusuf Demirtaş, Süleyman Caner Karahan
ktü tıp fakültesi psikiyatri ad trabzon türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: OKB altiplerinde oksidatif stres düzeylerini araştıran çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışma total oksidatif stres(TOS), total antioksidan düzeyi (TAS) ve oksidatif stres indeksini Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) altiplerinde karşılaştırmak ve oksidatif stresle nörobilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya19 otojen tip OKB, 21 reaktif tip OKB VE 42 sağlıklı kontrol alınmıştır.Tüm hastalara Yale-Brown Obsesif Kompulsif derecelendirme Ölçeği, Metakognisyon Ölçeği, Beck Depreson Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği, Stroop Testi ve Winconsin Kart Eşleme ölçeği uygulanmış ve serum TOS ve TAS düzeylerine bakılmıştır.
BULGULAR: Serum TAS düzeyi OKB hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı yüksek tespit edilmiştir(p=0.018). Serum TAS seviyesi Reaktif Tip OKB'de sağlıklı kontrollere göre anlamlı yüksek bulunmuştur(p=0.003). RT OKB'de serum TAS düzeyi Winkonsin Kart Eşleme Testi-ilk kategoriyi tamamlama için deneme sayısı ve Metakognisyon testi-düşünceleri kontrol etme ihtiyacı alt ölçeği ile korele bulunmuştur(sırasıyla p=0.02 p=0.02 ).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma OKB hastalarında ve Reaktif Tip tip OKB hastalarında oksidatif stresin antioksidan yöne doğru bir kaymaya yolaçtığını göstermiştir. Bu değişiklik hastalıkla baş etmede kullanılan bir başa çıkma yolu olabilir. TAS ve Winconson Kart Eşleme testi arasındaki korelasyonun tespit edilmiş olması serum TAS düzeyindeki değişimin zihinsel esnekliğe etki edebilen bir durum olabileceğini düşündürtmektedir. Bu çalışmanın sonuçları ileri çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif Bozukluk, Oksidatif stres, kognisyon, otojen obsesyon, reaktif obsesyon, bilişsel yetmezlik

Oxidative stress and neurocognitive function in patients with autogenous and reactive type Obsessive Compulsive Disorder (eng)

Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Selim Demir, Demet Saglam Aykut, Yusuf Demirtaş, Süleyman Caner Karahan
Karadeniz Technical Univercity Medical Faculty, Psychiatry Department, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: The number of studies investigating oxidative stress levels in OCD subtypes is limited. This study aimed to compared total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS), and oxidative stress index values between OCD subtypes and to determine relationship between oxidative stress and neurocognitive function.

METHODS: 19 autogenous type OCD, 21 reactive type OCD and 42 healthy controls were taken to this study.All patients were rated using the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, the Metacognition Questionnaire, the Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory, the Wisconsin Card Sorting Test, and the Stroop test. Serum TOS and TAS levels were determined.
RESULTS: TAS levels were significantly higher in patients with OCD (p=0.018) than in the healthy controls. TAS levels were also significantly higher in patients with RT type OCD than in the healthy controls (p=0.003). In RT OCD, TAS was correlated with the Wisconsin Card Sorting Test – trials to complete the first category (p=0.02) and the Metacognition Questionnaire - need to control thoughts (p=0.02) subscales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study findings indicated an overall oxidative imbalance shift toward the antioxidant side in patients with OCD and RT type OCD. This may be a way of coping with the disease. The correlation between TAS and the Wisconsin Card Sorting Test – trials to complete the first category subscale suggests that the change in serum TAS level may be a condition that for overcoming mental inflexibility. These results should be confirmed by prospective studies.

Keywords: Obsessive compulsive disorder, Oxidative stress, cognition, Autogenous obsessions, Reactive obsessions, cognitive dysfunction

Evrim Özkorumak Karagüzel, Filiz Civil Arslan, Selim Demir, Demet Saglam Aykut, Yusuf Demirtaş, Süleyman Caner Karahan. Oxidative stress and neurocognitive function in patients with autogenous and reactive type Obsessive Compulsive Disorder (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 15-22

Sorumlu Yazar: Evrim Özkorumak Karagüzel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale