ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Hastalık Algısı Olçeği'nin Kanser Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(4): 192-200

Hastalık Algısı Olçeği'nin Kanser Hastalarında Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeynep Armay1, Mine Özkan2, Nazmiye Kocaman3, Sedat Özkan2
1Kl. Psk., Psikiyatrik Tıp Merkezi
2Prof. Dr Hem, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul
3Dr. Hem, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Son yıllarda önem kazanan hastalık algısı kavramı özellikle kanser gibi kronik hastalıkları anlamada ve bu kişilere doğru psikiyatrik ve psikolojik tedavi uygulamada oldukça önemli bir kavramdır. Bu çalışma, Hastalık Algısı Olçeği'nin (HAÖ) Türk kültüründe kanser hastalarında geçerlik ve güvenirlik bilgilerini elde etmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsünde yatarak ve ayaktan tedavi gören toplam 203 hasta dâhil edilmiştir. Test tekrar test güvenirliğini gerçekleştirmek için ölçek 80 hastaya 3 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Veri toplama araçları olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu, HAÖ ve ölçüt bağımlı geçerlik hesaplaması için Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Hastalık Algısı Ölçeği, hastalık belirleri, hastalık algısı ve hastalık nedenleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Üç bölümün iç tutarlılık alfa katsayılarının sırasıyla;.84,.60-,85,.41-.78 olduğu bulunmuştur. Madde toplam istatistikleri, ölçüt bağıntılı geçerlik sonuçları ve paralel ölçek korelasyonları anlamlı düzeydedir. Test-yeniden test grubunda ise Cronbach alfa değerleri.65-,93 arasında bulunmuştur. Hastalık algısı bölümünün 7, hastalık nedenleri bölümünün 5 faktörden oluştuğu ve her iki bölümün madde faktör yüklerinin (.31-,84 ve.42-,87) yeterli olduğu bulunmuştur. Sonuç: Elde edilen bulgular, ölçeğin ülkemizde kanser hastalarında kullanılabileceğini, yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik katsayılarına sahip olduğunu işaret etmektedir. Bu ölçeğini kullanımı ile birlikte Türk kültüründe kanser deneyiminin daha iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Hastalık algısı, geçerlik, güvenirlik, kanser.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hastalık algısı, geçerlik, güvenirlik, kanser.

The Turkish Reliability and Validity Study in Cancer Patients of Illness Perception Questionnaire

Zeynep Armay1, Mine Özkan2, Nazmiye Kocaman3, Sedat Özkan2
1Kl. Psk., Psikiyatrik Tıp Merkezi
2Prof. Dr Hem, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul
3Dr. Hem, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul

Objective: The concept of “illness perception" which has gained importance in the recent years is an important concept especially for cancer patients in order to provide appropriate psychiatric and psychological treatment. The aim of this study is to obtain relaiblity and validity data of "The Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R)" in cancer patients in Turkish culture. Method: The Turkish version of the Illness Perception Questionnaire was applied to 203 cancer patients in Istanbul University, Istanbul Medicine Faculty, Oncology Institute. For the test-retest reliability the scale had been applied to 80 patients after 3 weeks. The semi-structured interview form, IPQ-R and Beck Depression Inventory for criterion validity values were applied to the patients. Results: IPQ-R has three sections, illness identity, attributions consenting the disease and causes. The internal validity coefficients of these sections were.84,.60-,85,.41-.78 respectively. Item-total statistics were significant. Illness perception section was found to have 7 factors and causes section had 5 factors and item loads (.31-.84 and.42-,87) were satisfactory. Conclusion: The analyses showed that the Turkish adaptation of IPQ-R has satisfactory reliability and validity coefficients in cancer patients and therefore is a valid measurement tool. With the contribution of this scale it is believed that the understanding and conceptualization of the cancer experience in Turkish culture will increase.

Keywords: Keywords: Illness perception, relaibility, validity, cancer.

Zeynep Armay, Mine Özkan, Nazmiye Kocaman, Sedat Özkan. The Turkish Reliability and Validity Study in Cancer Patients of Illness Perception Questionnaire. J Clin Psy. 2007; 10(4): 192-200
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (4863 kere indirildi)
LookUs & Online Makale