ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Atipik Antipsikotiklere Genel Bakış [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(1): 13-21

Atipik Antipsikotiklere Genel Bakış

Atilla SOYKAN1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Klasik antipsikotikler şizofreni hastalarında belirgin yararları gösterilmiş ilaçlar olmalarına rağmen bu ilaçların kullanımları ciddi yan etkiler ve bazı hastalarda özellikle negatif semptomlar olmak üzere bazı psikotik semptomlarını tedavi etmede yetersiz kalmaları nedeniyle sınırlıdır. Klozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, sertindol ve ziprasidon dahil olmak üzere, yeni atipik antipsikotikler ise, klasik antipsikotiklerle karşılaştırıldığında, reseptör bağlanma profilleri, klinik etkinlik ve yan etki profilleri yönünden önemli farklılıklar göstermektedirler. Bu yeni ilaçlar tardif diskinezi ve hiperprolaktinemi gibi yan etkiler de dahil olmak üzere daha az ekstrapiramidal yan etki oluştururken, pozitif semptomlarda eşdeğer ve negatif semptomların tedavisinde klasik antipsikotiklerden daha etkili olmaktadırlar. Bu makalede, atipik antipsikotiklerin, özellikle reseptör bağlan¬ma özelliklerinden yola çıkarak olası etki mekanizmaları, klinik etkiler ve yan etkileri gözden geçirilmiştir. Atipik antipsikotiklere geçiş stratejileri ve işlevsellik düzeyine olan etkileri de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Atipik antipsikotikler, klozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, sertindol, ziprasidon.

An Overwiew of Atypical Antipsychotics

Atilla SOYKAN1
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

The traditional antipsychotics provided substantial benefit for patients suffering from schizophrenia but their use were limited due to significant side effects and inadequacy in treating psyc- hotic symptoms, especially negative symptoms, in some patients. The new atypical antipsychotics, including clozapine, risperi- done, olanzapine, quetiapine, sertindole and ziprasidone, how- ever, exhibit major differences in terms of receptor binding pro¬file, clinical efficacy and side effect profile in comparison to tra¬ditional antipsychotics. These new drugs cause much less extrapyramidal side effects including tardive dyskinesia, hyper- prolactinemia but equally effective in treating positive symptoms and more effective in treating negative symptoms. In this article possible mechanisms of action, especially in regard with the receptor binding properties, clinical effects and side effects of atypical antipsycotics are reviewed. Switching strategies and effects on the level of functioning are also considered.

Keywords: Key Words: Atypical antipsychotics, clozapine, risperidone, olan- zapine, quetiapine, sertindole, ziprasidone.

Atilla SOYKAN. An Overwiew of Atypical Antipsychotics. J Clin Psy. 2000; 3(1): 13-21
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (5144 kere indirildi)
LookUs & Online Makale