ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Tianeptinin Neden Olduğu Hipomani; Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2004; 7(3): 177-180

Tianeptinin Neden Olduğu Hipomani; Bir Olgu Sunumu

Sema Gülen Yıldırım1, Ayşe Devrim Başterzi2, Erol Göka3
1Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz. Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara

Uzun zamandır trisiklik antidepresan ilaçlar, monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri, selektif serotonin geri alım inhibitörleri ve hatta bupropion kullanımının mani ya da hipomaniye yol açabildiği bilinmektedir. Mani ya da hipomaninin, trisiklik antidepresanlara göre seçici serotonin geri alım inhibitörleriyle ortaya çıkması daha az olasıdır. Antidepresan tedavilerin maniye kaymalara yol açtığı bilinmektedir ama bu kaymanın doza bağımlı olup olmadığı tartışmalıdır. Antidepresan kullanımı sonrası gelişen mani tablosu spontan maniye göre daha kısa ve daha yumuşaktır ve daha az sanrı, varsam, psikomotor ajitasyon ve bizar davranışlar izlenir. MAO inhibitörleri ve bupropion kullananlarda psikopatoloji şiddeti fluoksetin ve trisiklik antidepresanlara göre daha hafiftir. Antidepresanla sağaltılan bipolar bozukluğa sahip hastaların yaklaşık %15-25'inde maniye kayma görülebilir. Distimik hastaların üçte birinde, sosyal fobi, obsesif- kompulsif bozukluk ve panik bozukluğu olan hastaların %10-30 kadarında hipomani ortaya çıkmaktadır. Bu makalede; yaygın anksiyete bozukluğu nedeniyle tianeptin kullanımı sonrasında hipomani gelişen bir hasta sunulacaktır. Yeni bir antidepresan olan tianeptin kullanımının yol açtığı mani durumlarına dair literatürde olgu sunumuna rastlanmamıştır. Tianeptinin kimyasal yapısının trisiklik antidepresanlara benzemesi hipomaniye yol açabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tianeptin, mani, hipomani, antidepresan.

Tianeptine Induced Mania: A Case Report

Sema Gülen Yıldırım1, Ayşe Devrim Başterzi2, Erol Göka3
1Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz. Dr Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği, Ankara

For a long time tricyclic antidepressant drugs, monoamine oxidase inhibitors, selective serotonin reuptake inhibitors and moreover bupropion usage is known to be able to cause mania or hypomania. Occurrence of mania or hypomania is less probable with serotonin re-uptake inhibitors when compared with tricyclic antidepressants, Antidepressant treatments is known to be able to cause manic shift for a long time. But it must be argued that whether this manic shift depends on doses or not. The mania state that occures after antidepressant usage is shorter and softer than spontanous mania and less delusion, hallucination, ajita- tion and bizarre behaviours are observed. About %15-25 of the patients with bipolar disorder who treated with antidepressants may show tendency to mania. 1/3 of the distimic patients and %10-30 of those who have social phobia, obsesive-compulsive disorder and panic disorder could have hipomania. In this report, a patient is presented who has hypomania that is developed after tianeptine usage owing to generalized anxiety disorder. Any case presentation relating to a new antidepressant tianeptine usage that cause mania situations is not found in the literature. The similarity of the chemical structure of tianeptine with tricyclic antidepressants is thought to be able to cause hypomania.

Keywords: Key Words: Tianeptine, mania, hypomania, antidepressant.

Sema Gülen Yıldırım, Ayşe Devrim Başterzi, Erol Göka. Tianeptine Induced Mania: A Case Report. J Clin Psy. 2004; 7(3): 177-180
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (3650 kere indirildi)
LookUs & Online Makale