ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Level Of Belief In Sexual Myths Women With Infertility Treatment [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 209-217 | DOI: 10.5505/kpd.2017.33043

Level Of Belief In Sexual Myths Women With Infertility Treatment

Betül Uyar Ekmen1, Mustafa Özkan2, Talip Gül3
1Osmaniye State Hospital, Department Of Psychiatry, Osmaniye
2Dicle University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Diyarbakır
3Dicle University Faculty Of Medicine, Department Of Gynecology And Obstetrics, Diyarbakır

INTRODUCTION: Infertility is defined as failure of fetation in a couple at reproductive age with regular sexual intercourse at least for one year without any contraception method being used. Sexual myths are thoughts which people think they are true. Sexual myths are mostly exaggerated and false beliefs which have no scientific background. Lack of sexual knowledge and education, when combined with society’s strict behaviour, taboos and restrictions about sexuality can lead to several sexual problems and sexual dysfunctions. The purpose of this study was to determine sexual myth belief level in infertile women.
METHODS: Our study included 100 primer infertile and 78 fertile women. Participants had answered the questions of sociodemographic data form, Arizona Sexual Experience Scale -Woman form and sexual myths evaluation form.
RESULTS: The levels of belief on 9 sexual myths in 30 were significantly higher in infertile women compared to fertile women. We found that living in countryside, education, family type, blind date marriage, infertility and treatment duration have augmented belief on sexual myths.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Belief on sexual myths has been found significantly higher in infertile women compared to fertile women. Especially low education has been found associated with higher belief levels for infertile women. It is important to get sexual education from right sources in the right time which is essential for a better sexual life and reduction in sexual myth belief levels.

Keywords: Infertility, sexual myths, sexuality

İnfertilite Tedavisi Gören Kadınlarda Cinsel Mitlere İnanma Düzeyi (Tur)

Betül Uyar Ekmen1, Mustafa Özkan2, Talip Gül3
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Osmaniye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfertilite, reproduktif çağda olan bir çiftte herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmamasıdır. Cinsel mitler, kişilerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri abartılı, yanlış ve bilimsel değeri bulunmayan inanışlardır. Cinsel bilgi ve eğitim eksikliği; toplumun cinselliğe yaklaşımında katı tutum, tabular ve yasaklarla birleştiğinde birçok cinsel soruna ve cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir. Çalışmamızın amacı infertilite tedavisi gören kadınlarda cinsel mitlere inanma düzeyini belirlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 100 primer infertil kadın hasta ve 78 sağlıklı kadın alınmıştır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği-Kadın Formu ve Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu uygulandı.
BULGULAR: Otuz cinsel mitin 9'unda inanma düzeyi infertil kadınlarda sağlıklı kontrollere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. İnfertil grupta cinsel mitlere inanma düzeyini; kırsal kesimde yaşama, eğitim süresinin 10 yıldan az olması, geniş aile yapısı, görücü usulüyle evlenme, infertilite ve tedavi süresinin 6 yıldan daha uzun olmasının artırdığı bulundu
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfertil kadınlarda cinsel mitlere inanma düzeyi kontrol grubundan yüksekti. Infertil kadınlar içerisinde inanma düzeyini en çok etkileyen faktör eğitim düzeyiydi. Toplumumuzda ve infertil bireylerde yaygın olan mitlerin sönmesi ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam için, cinsel eğitimin bireylere uygun yaşta, doğru kaynaklardan verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, cinsel mitler, cinsellik

Betül Uyar Ekmen, Mustafa Özkan, Talip Gül. Level Of Belief In Sexual Myths Women With Infertility Treatment. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 209-217

Corresponding Author: Betül Uyar Ekmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale