ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(4): 186-196

Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması

Selçuk Aslan1, Hakan Türkçapar2, Mustafa Uğurlu3, Görkem Karakaş3
1Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
2Doç.Dr Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Ankara
3Dr., Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Ankara

Amaç: Beck bilişsel açıdan içgörünün "kendini ifade etme" ve "kendinden eminlik" iki alt boyutunu tanımlayarak değerlendirme için bir içgörü ölçeği geliştirmiştir. Araştırmamızda bir özbildirim ölçeği olarak geliştirilen "Beck Bilişsel içgörü Ölçeği" (Beck Cognitive Insight Scale) Türkçe'ye uyarlanarak psikometrik özellikleri incelenmiştir. Yöntem: DSM-IV kriterlerine göre en az 2 yıllık şizofreni öyküsü olan 81 yatarak tedavi gören hasta ardışık olarak araştırmaya alındı. Hastalar 1. değerlendirmede "içgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği" (İÜBDÖ), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçekleri (KPDÖ), işlevselliğin Genel değerlendirmesi (İGD), McEvoy Tedaviye Uyumu izlem ölçeği, ruhsal muayenede içgörü değerlendirmesi ve "Beck Bilişsel içgörü Ölçeği" (BBİÖ) ile değerlendirildi, iki gün sonra "Beck Bilişsel içgörü Ölçeği" tekrarlandı. Bulgular: Ölçeğin iç tutarlık ölçümlerinde iki alt boyut kendini ifade etme ve kendinden eminlik boyutları için Cronbach alfa (0.56) ve (0.50) düzeyinde bulundu. Test tekrar test güvenirlik incelemeleri kendini ifade etme ölçeği için (r=0.86, p< 0.001), kendinden eminlik alt ölçeği için (r=0.86, pcO.001). Ölçeğin benzer ölçek geçerlilik ölçümleri için kendinden eminlik ile İÜBDÖ arasında negatif, (r=-0.29, p=0.025), bileşik indeks ile pozitif bir korelasyon (r=0.29, p=0.023) bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliğinde benzer ölçek İÜBDÖ ile BBİÖ arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=0.29, p=0.023). Kendinden eminlik ve İÜBDÖ arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur (r=-0.28, p=0.025). Sonuç: Ölçeğin güvenirliği ve geçerliği incelemesinde elde edilen bulgular "Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği" nin Türkçe uyarlamasının güvenilirliğini ve geçerliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İçgörü, bilişsel içgörü, psikoz, güvenirlik, geçerlik.

The Validity and Reliability of the Turkish version of

Selçuk Aslan1, Hakan Türkçapar2, Mustafa Uğurlu3, Görkem Karakaş3
1Doç.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara
2Doç.Dr Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Ankara
3Dr., Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi, Ankara

Objective: This study was designed to examine the validity and reliability of this schedule for assessing the Turkish version of "Beck Cognitive Insight Scale" in a Turkish schizophrenic patient population. A composite index of the BCIS reflecting cognitive insight was calculated by subtracting the score for the self-certainty scale from that of the self-reflectiveness scale. Method: Eighty-one inpatients with chronic schizophrenia were included in the study. All patients were interviewed in remission after exacerbation. The interviewers were administered Turkish version of schedule for assessing the three components of insight (SAI), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), routine mental examination, and the Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) were completed by patient. Two days later in the second occasion patients completed the BCIS. Results: The two sub-dimension of insight scale internal consistency measured by cronbach alfa (0.56), (0.50) respectively. Test-retest reliability show high correlation ((r=0.86, p<0.001) for self-reflectivity and self-certainty subscale (r=0.86, pcO.001). To estimate the concurrent validity of scale the correlation among composite index of BCIS and subscales and SAI were computed, composite index found to be valid (r=0.29, p=0.023) in the Turkish schizophrenic patient population to the same extent as the SAI insight scale. Self certainty subscale have significant negative correlation with SAI (r=-0.28, p=0.025). Conclusion: Results revealed tentative support for the validity and reliabilty of Turkish version of BCIS.

Keywords: Key Words: Insight, cognitive insight, psychosis, reliability, validity.

Selçuk Aslan, Hakan Türkçapar, Mustafa Uğurlu, Görkem Karakaş. The Validity and Reliability of the Turkish version of. J Clin Psy. 2005; 8(4): 186-196
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2833 kere indirildi)
LookUs & Online Makale