ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Alcoholic Hallusinosis [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(3): 146-149

Alcoholic Hallusinosis

Murat Erdem1, Mehmet Ak1, Tunay Karlıdere2, Nahit Özmenler3
1Dr GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Yrd.Doç.Dr GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Doç.Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

There is a close relationship between alcohol dependency and psychotic disorder since alcoholism was found in schizophrenic individuals four times more than the normal population, and temporary hallucinations and delusions were detected in 43% of alcohol dependent individuals. Alcoholic hallucinosis is a clinical process, which continues generally with live hallucinations. Auditory hallucinations are the ones, which are threatening, frightening and scaring the individual in quality. They are perceived as talking of a third person. Alcohol hallucinosis arises in individuals whose alcohol dependency was started at early ages, alcohol consumption is more than other alcohol dependents and in the ones who face more frequently alcohol related life difficulties. In the possible pathophysiological mechanisms, there are dopaminergic transmission and other neurotransmitter changes, increased beta carbolin level, and auditory system deficits. Despite the good prognosis of the picture, 10-20% of the cases were stated as becoming chronic. Alcohol hallucinosis takes attention as a clinical picture, which is seen rarely, has pathophysiological mechanisms that are not detected exactly, and whose differencial diagnosis must be well done. An alcohol hallucinosis case, which is thought to be seen rare in clinical practice, was presented.

Keywords: Key Words: Alcohol dependency, psychotic disorder, hallucinosis,

Alkolik Halüsinozis

Murat Erdem1, Mehmet Ak1, Tunay Karlıdere2, Nahit Özmenler3
1Dr GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
2Yrd.Doç.Dr GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Doç.Dr., GATA Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Şizofrenik bireylerde normal populasyonun dört katı oranında alkolizm saptanması, alkol bağımlılarının %43'ünde geçici varsam ve sanrıların tespit edilmesi nedeni ile alkol bağımlılığı ve psikotik bozukluk yakından ilişkili görünmektedir. Alkol halüsinozisi genellikle canlı varsanılarla seyreden klinik bir tablodur, işitme varsanıları bireyi tehdit eden, korkutan, ürküten niteliktedir. Üçüncü bir kişinin konuşması şeklinde algılanırlar. Alkolik halüsinozis alkol bağımlılığı erken yaşta başlayan, alkol tüketimi diğer alkol bağımlılarına göre daha fazla olan, alkole bağlı yaşam sorunları ile daha sık karşılaşan bireylerde ortaya çıkmaktadır. Muhtemel patofizyolojik mekanizmaları arasında nöronal membranlarda dopaminerjik transmisyon ve diğer nörotransmitter değişiklikleri, artmış beta karbolin seviyeleri, işitme sistemi bozuklukları bulunmaktadır. Bu tablonun seyri iyi olarak belirtilmekle birlikte olguların %10-20'sinin süregenleştiği bildirilmektedir. Alkolik halüsinozis nadir görülen, patofizyolojik mekanizmaları tam olarak tespit edilememiş olan ve ayırıcı tanısının iyi yapılması gereken bir klinik tablo olarak dikkati çekmektedir. Klinik pratikte seyrek karşılaşıldığı düşünülen bir alkolik halüsinozis olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Alkol bağımlılığı, psikotik bozukluk, halüsinozis.

Murat Erdem, Mehmet Ak, Tunay Karlıdere, Nahit Özmenler. Alcoholic Hallusinosis. J Clin Psy. 2005; 8(3): 146-149
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale