ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Comorbidity of Social Phobia and Other Psychiatric Illnesses [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 170-175

Comorbidity of Social Phobia and Other Psychiatric Illnesses

Metin TURAN1, Ali ÇİLLİ2, Haşan Herken3, Rahim KUCUR4
1Uz. Dr.,Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
2Yrd. Doç. Dr Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
3Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP
4Prof. Dr.,Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA

This study was done to investigate the comorbidity of social phobia and psychiatric illnesses of the patients who applied to psychiatric clinic. Connected susbscales of DIS were applied to totaly 195 patients who had at first applied to psychiatry clinic in'a three months period for any psychological problem. Psychiatric interview was done with them. Sociodemogrophic characteristics of the parents were determined with semistructured form developed by researchers. Data were statistically analysed in SPSS programme. 82 patients (42.1%) were found to have social phobia with a psychiatric illness. Social phobia was found to be at promotion of 35.4% with depression, 11% with psychosis like schizophrenia, 11% with obsessive compulsive disorder, 8.5 % with generally anxiety disorder. Frequency of social phobia comorbidity of male psychiatric patienst (54.7%) was higher than female ones (34.2%) (p<0.05), one phobic situation was found in 24.7% of patients two phobic situations were found in 33.3% of them and three or more phobic situations were found 42% of them. It might be useful to investigate the reasons affecting the evidence of psychiatric illnesses in social phobic patients and to make long term and controlled studies with them to understand comorbidity of frequent social phobia in psychiatric illnesses better.

Keywords: Key Words: Social phobia, comorbidity, psychiatric illnesses.

Sosyal Fobinin Diğer Psikiyatrik Hastalıklarla Birlikteliği

Metin TURAN1, Ali ÇİLLİ2, Haşan Herken3, Rahim KUCUR4
1Uz. Dr.,Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
2Yrd. Doç. Dr Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA
3Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP
4Prof. Dr.,Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KONYA

Bu çalışmada psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda psikiyatrik hastalıkla sosyal fobi birlikteliği oranının tespiti amaçlandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri polikliniğine üç aylık dönemde herhangi bir ruhsal sorun ile ilk defa başvuran 75'i erkek (%38.5), I20'si kadın (%61.5) toplam 195 hastaya Amerika Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü için epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere Robins ve arkadaşları tarafindan geliştirilen DIS (Diagnostic Interview Schedule, 1981) ilgili alt ölçekleri uygulanarak psikiyatrik görüşme yapıldı. Hastaların sosyode- mografik özellikleri araştırmacılar tarafindan geliştirilen yarı yapılandırılmış bir formla tespit edildi. Verilere SPSS programında ki kare testi ile istatistiksel analiz yapıldı. Hastaların 82'sinde (%42.1) ruhsal bir hastalıkla birlikte sosyal fobi tespit edildi. Depresif bozukluklarda %35.3, psikotik bozuklukta %11, OKB'de %11, yaygın anksiyete bozukluğunda %8.5 oranında sosyal fobinin birliktelik gösterdiği tespit edildi. Erkek psikiyatrik hastalarda (%54.7) sosyal fobi birlikteliği sıklığı kadınlardan (X34.2) yüksek bulundu (p<0.05). Bekar hastalarda sosyal fobi birlikteliği sıklığı evlilerden yüksek bulundu (p<0.05). Hastaların %24.7'sinde tek bir fobik durum bulunurken, %33.3'ünde iki, %42'sinde ise üç ve daha fazla fobik durum tespit edildi. Psikiyatrik hastalıklarda sık sosyal fobi birlikteliğinin daha iyi anlaşılması için sosyal fobik bireylerde uzun süreli ve kontrollü takip çalışmalarının yapılması, sosyal fobiklerde psikiyatrik hastalık görülmesini etkileyen nedenlerin araştırılması faydalı olabilir

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal fobi, birliktelik, psikiyatrik hastalık.

Metin TURAN, Ali ÇİLLİ, Haşan Herken, Rahim KUCUR. Comorbidity of Social Phobia and Other Psychiatric Illnesses. J Clin Psy. 2000; 3(3): 170-175
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale