ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Ebeveynlik Biçimleri ve Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Dışlanmanın Tehdit Ettiği İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2017; 20(1): 6-18 | DOI: 10.5505/kpd.2017.29292

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Ebeveynlik Biçimleri ve Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Dışlanmanın Tehdit Ettiği İhtiyaçlar Arasındaki İlişkiler

Burcu Kömürcü1, Gonca Soygüt Pekak2
1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara
2İstanbul Şehir Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde erken dönem uyumsuz şemalar, ebeveynlik biçimleri ve psikolojik belirtiler ile psikolojik dışlanmanın tehdit ettiği ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmekte olan 133 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (YŞÖ-KF3), Young Ebeveynlik Ölçeği (YEBÖ), Semptom Değerlendirme Ölçeği (SA-45), İhtiyaç Tehdidi Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır.

BULGULAR: Regresyon analizleri sonucunda baba ebeveynlik biçimlerinden Koşullu/Başarı Odaklı ebeveynlik biçimindeki artışın benlik değerindeki düşüşü; Kötümser/Endişeli ebeveynlik biçimindeki artışın benlik değerindeki artışı yordadığı dikkat çekmiştir. Ayrıca, babanın sergilediği Aşırı İzin Verici/Sınırsız ve Kötümser/Endişeli ebeveynlik biçimindeki artış kontrol ihtiyacındaki artışı; buna karşın Cezalandırıcı ebeveynlik biçimindeki artış kontrol ihtiyacındaki düşüşü yordamaktadır. Psikolojik belirtilerden kişilerin kaygı puanındaki artış benlik değerindeki artışı; fobik kaygı puanındaki artış benlik değerindeki düşüşü yordamaktadır. Ayrıca, kişilerarası duyarlılık puanındaki artış ise benlik değerindeki düşüşü yordamaktadır. Şema alanları ile psikolojik dışlanmanın tehdit ettiği ihtiyaçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular ebeveynlik biçimlerinin ve psikolojik belirtilerin psikolojik dışlanmanın tehdit ettiği dört temel ihtiyaçla ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Erken dönem uyumsuz şemalar, ebeveynlik biçimleri, psikolojik belirtiler, psikolojik dışlanma

The Relationship Between Early Maladaptive Schemas, Parenting Styles And Psychological Symptoms And The Needs Threats

Burcu Kömürcü1, Gonca Soygüt Pekak2
1Ankara University, Faculty of Languages History and Geography, Department of Psychology
2İstanbul Şehir University, College of Humanities and Social Sciences, Psychology

INTRODUCTION: This study was designed to examine the relationship between early maladaptive schemas, parenting styles, psychological symptoms and the need threats in university students.

METHODS: The sample of the study consisted of 133 undergraduate students studying at Hacettepe University. Aforementioned variables were assessed by Young Schema Questionnaire- Short Form 3, The Turkish versions of the Young Parenting Inventory, Symptom Assesment Inventory, Need Threat Scale.

RESULTS: A series of regression analyses revealed that perceived paternal Conditional/Success-Oriented parenting style predicted the decrease in self esteem. The Pessimistic/Anxious paternel parenting style predicted the increase in self esteem. Extreme Permissive/Unlimited and Pessimistic/Anxious paternal parenting styles predicted the increase in the need of control. On the other hand paternal Punitive parenting style predicted the decrease in perceived control. Analyzing the relationship between psychological symptoms and self-esteem, results showed that the increase in anxiety score predicted the increase in self esteem and phobic anxiety predicted the decrease in self esteem. Moreover, the decrease in self-esteem predicted by the increase in interpersonal sensitivity. Finally, analyses showed that there is no significant relationship between schema domains and basic need threats.


DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, findings pointed out the predictive power of early maladaptive schemas, perceived parenting styles and psychological symptoms on need threats.

Keywords: Early maladaptive schemas, parenting styles, psychological symptoms, ostracism

Burcu Kömürcü, Gonca Soygüt Pekak. The Relationship Between Early Maladaptive Schemas, Parenting Styles And Psychological Symptoms And The Needs Threats. J Clin Psy. 2017; 20(1): 6-18

Sorumlu Yazar: Burcu Kömürcü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale