ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Relatioiship Between the Changes of Iron Metabolism and Akathisia Scores in Patients Taking Neuroleptic Drugs [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(4): 250-254

The Relatioiship Between the Changes of Iron Metabolism and Akathisia Scores in Patients Taking Neuroleptic Drugs

Ali Çayköylü1, İrfan Coşkun2, Şenol ANAÇ3, Hülya Aksoy4, İsmet KIRPINAR4
1Yrd. Doç. Dr Trabzon Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, TRABZON
2Uz. Dr., Trabzon Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, TRABZON
3Uz. Dr., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yrd. Doç. Dr., Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM

Akathisia is an important side effect which specifically appears in the administration of conventional neuroleptics. Etiopatogenesis of akathisia has not been defined completely so far. However, it is thought that some defects in iron metabolism are related on the emergence of akathisia. Moreover, some contradictory results have been obtained with respect to the studies of iron metabolism. In this study we investigate whether there is a close relationship between serum iron levels and akathisia in those patients with neuroleptic induced akathisia. Neuroleptic induced akathisia appears quite often and severely in the patients with lower serum iron level and percent saturation. It is also indicated that the serum iron levels and percent saturation decreased significantly due to neuroleptic administration in the patients with akathisia. In the light of these results the patients with low serum iron concentration show a considerable tendency can be increased through the decrease of serum iron concentrations by neuroleptics.

Keywords: Key Words: AI

Nöroleptik Alan Hastalarda Demir Metabolizması Değişiklikleri ile Akatizi Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ali Çayköylü1, İrfan Coşkun2, Şenol ANAÇ3, Hülya Aksoy4, İsmet KIRPINAR4
1Yrd. Doç. Dr Trabzon Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, TRABZON
2Uz. Dr., Trabzon Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, TRABZON
3Uz. Dr., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Yrd. Doç. Dr., Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM

Akatizi özellikle klasik nöroleptiklerin kullanımında ortaya çıkan önemli bir yan etkidir. Etyopatogenezi tam olarak aydınlatılmamıştır. Demir metabolizmasındaki bazı kusurların akatizi gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir. Ancak bununla ilgili çalışmalarda çelişkili sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmayla nöroleptik kullanımı sonucunda akatizi gelişen hastalarda demir metabolizması değişiklikleri ile akatizi arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmıştır. Akatizi, serum demir düzeyi ve saturasyon yüzdesı düşük olanlarada sık ve şiddetli olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda akatizili hastalarda nöroleptik kullanımı sonucunda serum demir konsantrasyonu ve saturasyon yüzdesinin daha fazla düştüğü belirlenmiştir. Bu bulgular bize serum demir konsantrasyonu düşük olan hastaların nöroleptıkle indüklenen akatiziye daha yatkın olduğunu ve nöroleptik kullanımıyla da serum demir konsantrasyonunun daha çok düşerek akatiziye zemin hazırladığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akatizi, demir metabolizması, nöroleptıkler.

Ali Çayköylü, İrfan Coşkun, Şenol ANAÇ, Hülya Aksoy, İsmet KIRPINAR. The Relatioiship Between the Changes of Iron Metabolism and Akathisia Scores in Patients Taking Neuroleptic Drugs. J Clin Psy. 2000; 3(4): 250-254
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale