ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV alt puanlarının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenler açısından incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 41-48 | DOI: 10.5505/kpd.2022.26780

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV alt puanlarının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenler açısından incelenmesi (tur)

Serdar Koyunoğlu1, Arzu Önal Sönmez2, Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı3, Ayten Erdogan4
1Sevinç Eğitim Kurumları, Psikolog, İstanbul
2: Tc Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi, İstanbul
3İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Psikoloji, İstanbul
4İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı için son yıllarda ülkemizde dikkat, öğrenme ve bellek gibi bilişsel işlevleri değerlendirmede Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, DEHB’li ve sağlıklı örneklemin WÇZÖ-IV’ün hangi alt testleri açısından farklılaştığını incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmanın örneklemini İstanbulda bir vakıf hastanesinin çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinde DEHB tanısı alan 6-16 yaş aralığındaki 100 çocuk ve ergen ile aynı hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde takip edilen sağlıklı 88 çocuk ve ergen oluşturmaktadır.
BULGULAR: Araştırmamızda WÇZÖ-IV Zeka Testi alt boyutlarından Sözel Kavrama Dönüştürülmüş Puanı (SKDP), Algısal Akıl Yürütme, İşlemleme hızı ve Tüm ölçek puanları karşılaştırıldığında, DEHB’li çocukların puanlarının sağlıklı çocukların puanlarına kıyasla anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Ancak DEHB ile normal çocukların WÇZÖ-IV Zeka Testi alt boyutlarından Çalışma belleği puanları karşılaştırıldığında, DEHB olan çocukların puanları ile sağlıklı çocukların puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada WÇZÖ-IV Zeka Testi alt boyutlarından SKDP, Algısal Akıl Yürütme, İşlemleme hızı ve Tüm ölçek puanlarının DEHB’li çocuklarda anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: WÇZÖ-IV, DEHB, WÇZÖ-IV alt testler

Evaluation of Wechsler Intelligence Scales for Children- IV on behalf of cognitive funcitons in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (tur)

Serdar Koyunoğlu1, Arzu Önal Sönmez2, Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı3, Ayten Erdogan4
1Education Institute Of Sevinç, İstanbul, Turkey
2Sisli Etfal Training And Research Hospital
3University Of Ayvansaray
4Gelişim University

INTRODUCTION: In recent years, the Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) has been used to evaluate attention, learning, and memory for the diagnosis of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD). In the diagnosis of ADHD, WISC-IV has been standardized and started to be used in our country in recent years. The aim of this study, it is to examine which sub-scores of WISC-IV differ from the group with ADHD and healthy sample.
METHODS: The sample of this study consists of 100 children and adolescents between the ages of 6-16 diagnosed with ADHD in the child and adolescent psychiatry outpatient clinic of a foundation hospital in Istanbul, and 88 healthy children and adolescents who were followed up in the pediatric health and diseases department of the same hospital.
RESULTS: In our study, when the scores of the Verbal Comprehension Test, Perceptual Reasoning, Processing Speed and Whole scale scores, which are sub-scores of the WISC-IV Intelligence Test, were compared, it was found that the scores of children with ADHD were significantly lower than the scores of healthy children. However, when the working memory scores of the WISC-IV Intelligence Test sub-scores of ADHD and normal children were compared, no significant difference was found between the scores of children with ADHD and those of healthy children.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that the Verbal Comprehension Test, Perceptual Reasoning, Processing speed and All scale scores were significantly lower in children with ADHD.

Keywords: WISC-IV, ADHD, WISC-IV sub-test score

Serdar Koyunoğlu, Arzu Önal Sönmez, Hale A. Kahyaoğlu Çakmakcı, Ayten Erdogan. Evaluation of Wechsler Intelligence Scales for Children- IV on behalf of cognitive funcitons in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 41-48

Sorumlu Yazar: Arzu Önal Sönmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale