ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(2): 121-128

Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders

Ayşe Burcu Ayaz1, Muhammed Ayaz1, Neşe Perdahlı Fiş2, Ayşegül Selcen Güler3
1Uz.Dr., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Objectives: Somatoform disorders in adolescents is a little studied topic. It is hypothesized that maternal attachment style and the family system was associated with the somatic symptoms in children and adolescents. In this study, it's aimed to examine the anxiety level of adolescents with the diagnosis of somatoform disorders, anxiety level and attachment style of their mothers and their family functioning. Method: 33 adolescents with the diagnosis of somatoform disorders were compared with 28 age matched adolescents without any diagnosis of mental disorders. Adult Attachment Scale, State and Trait Anxiety Inventory, Family Assessment Device, and Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders was used to obtain data from the participants. Results: In our study, there was no significant difference between the groups in terms of age and gender. In Adult Attachment Scale, maternal avoidant attachment scores of adolescents diagnosed as somatoform disorders was higher than the control group. While maternal reports of Family Assessment Device indicated that the index group had higher scores in roles, affective responsiveness, behavior control, and affective involvement subscales, child reports implied no difference between the groups. Anxiety levels of adolescents and maternal anxiety levels was higher in the index group. Conclusion: It's known that adolescents diagnosed with somatoform disorders have poor skills in coping with stress and inconvenient responses to life events. Being anxious and having anxious mothers, deterioration in family functioning and maternal avoidant attachment style may contribute to the formation of somatoform disorders by effecting the responses of the adolescents.

Keywords: Key Words: Somatoform disorder, attachment style, anxiety level, family functioning.

Gençlerdeki Somatorform Bozukluklarda Kaygı Düzeyi, Annenin Bağlanma Biçimi ve ¦ Aile İşlevselliği

Ayşe Burcu Ayaz1, Muhammed Ayaz1, Neşe Perdahlı Fiş2, Ayşegül Selcen Güler3
1Uz.Dr., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Gençlerde somatoform bozukluklar üzerinde az çalışılmış bir konudur. Annenin bağlanma biçiminin ve aile sisteminin çocuk ve gençlerdeki somatik belirtilerle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada somatoform bozukluk tanısı alan gençlerin kaygı düzeyi, annelerinin kaygı düzeyi ve bağlanma biçimi ve aile işlevselliklerinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Somatoform bozukluk tanısı alan 33 genç kendi yaş grubundaki herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almayan 28 genç ile karşılaştırıldı. Katılımcılardan veri toplanmasında Erişkin Bağlanma Biçimi Ölçeği, Durumluluk Süreklilik Kaygı Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği ve Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmamızda gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından fark bulunmadı. Erişkin Bağlanma Biçemi Ölçeği'nde somatoform bozukluk tanısı alan gençlerin annelerinin kaçıngan bağlanma puanları kontrol grubundan yüksek bulundu. Aile Değerlendirme Ölçeği anne formunda roller, duygusal tepki verebilme, davranış kontrolü ve gereken ilgiyi gösterme alt ölçeklerinde vaka grubu daha yüksek puan almasına rağmen çocuk formunda gruplar arasında fark görülmedi. Anne ve gençlerin kaygı düzeyinin vaka grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Sonuç: Somatoform bozukluk tanısı alan gençlerin stresle baş etme becerilerinin zayıf olduğu ve olaylara uygunsuz tepkiler verdikleri bilinmektedir. Gençlerin ve annelerinin daha kaygılı olmaları, aile işlevselliğindeki bozulmalar ya da annelerinin güvensiz bağlanması gençlerin tepkilerini etkileyerek somatoform bozukluğun oluşmasına katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Somatoform bozukluk, bağlanma biçimi, kaygı düzeyi, aile işlevselliği.

Ayşe Burcu Ayaz, Muhammed Ayaz, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşegül Selcen Güler. Anxiety Level, Maternal Attachment Style and Family Functioning in Adolescents' Somatoform Disorders. J Clin Psy. 2012; 15(2): 121-128
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale