ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Çocukluk çağında Capgras Sendromu: Olgu sunumu (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 127-130 | DOI: 10.5505/kpd.2020.25932

Çocukluk çağında Capgras Sendromu: Olgu sunumu (tur)

Berna Gündüz Çıtır1, Sevcan Karakoç Demirkaya2
1Tokat Dr Cevdet AykanRuh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesi, Tokat, TÜRKİYE
2Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Capgras sendromu(CS), hastanın genellikle ebeveynlerinin, yakınlarının ve hatta bâzen kendisinin onlara tıpatıp benzeyen ikizleri ile değiştirildikleri biçiminde sanrılar ile karakterize nadir bir şizofreni türüdür(1). Ergenlerde sıklığı oldukça azdır. Capgras sendromunun sıklıkla şizofrenik olgularda-özellikle paranoid şizofrenide görüldüğü bildirilmiştir, depresyon ve manide gözlenebileceği belirtilmiştir (2). Tek bir nedeni olmamakla birlikte etyopatogenezinde biyolojik ve psikolojik etkenlerin beraber rol aldığı düşünülmektedir (1). Psikolojik etmenlerle ilgili birçok olguda sendroma psikodinamik açıklamalar getirilirken, biyolojik etmenlerin ise yaygın ve lokalize beyin lezyonları olduğu bildirilmiştir (3). Bu fenomen ile karşılaşıldığında psikolojik etmenlerin rol aldığı düşünülse de, organik bir nedenin de bulunabileceği düşünülerek ayrıntılı nöropsikiyatrik değerlendirme ve incelemeler yapılmalıdır. Bu olgu sunumunda çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniğine içe kapanma, sesler duyma, kendi kendine konuşma şikayeti ile başvuran takiplerinde anne babasının gerçek anne babası olmadığını düşünen, eşlik eden paranoid ve perseküsyon sanrıları olan bir ergen Capgras Sendromu olgusunu ve tedavi sürecini tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Capgras sendromu, Erken Başlangıçlı Şizofreni, Sanrı

Capgras Syndrome in childhood: A case report (tur)

Berna Gündüz Çıtır1, Sevcan Karakoç Demirkaya2
1Dr. Cevdet Aykan Mental Health and Diseases Hospital, Tokat, Turkey
2Dogus University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey

Capgras syndrome (CS) is a rare type of schizophrenia characterized by delusions that the patient is often replaced by their parents, relatives and sometimes even their identical twins. It is very rare in childhood. It has been reported that Capgras syndrome is frequently seen in schizophrenic cases, especially in paranoid schiphrenia and it can be observed in depression an mania. Although there is no single reason, biological and psychological factors are thought to play a role in its atiopathogenesis. While psychodynamic explanations were brought to the syndrome in may cases related to pscyhological factors, biological factors were reported to have widespread and localized brain lesions. Although this phenomenon is thought to play a role in psychological factors,detailed neuropsychiatric evaluations and axaminations should be carried out considering that an organic cause may also exist. In this case report, we aimed to discuss the case and treatment process of an adolescent Capgras Syndrome, which is accompanied by paranoid and persecutory delusions, who thinks that his parents are not real parents in the follow-up complaints of Child and Adolescent Mental Health and Diseases.

Keywords: Capgras syndrome, Early Onset Schizophrenia, Delusion

Berna Gündüz Çıtır, Sevcan Karakoç Demirkaya. Capgras Syndrome in childhood: A case report (tur). J Clin Psy. 2021; 24(1): 127-130

Sorumlu Yazar: Berna Gündüz Çıtır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale