ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Ikiuçlu Bozukluk Hastalarında Otimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2005; 8(4): 180-185

Ikiuçlu Bozukluk Hastalarında Otimik Evrede Artmış Ksantin Oksidaz ve Malondialdehid Düzeyleri

Haluk Savaş1, Serdar Gergerlioğlu2, Ahmet Gürel3, Salih Selek4, Esen Savaş5, Esra Koçoğlu6, Murat Eren Özen4, Hasan Herken1, Ömer Akyol7
1Doç.Dr Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
2Yrd.Doç.Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
3Doç.Dr., Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
4Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
5Dr., Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Flastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep
6Dr., Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
7Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Halen ötimik ikiuçlu bozuklukta ksantin oksidaz (X0) ve Malondialdehit (MDA) enzim düzeyini ölçen bir çalışma yoktur, ikiuçlu hastalarda oksidan molekül MDA seviyeleri yüksek olduğu bilinmektedir. Remisyon döneminde (ötimik evre) oksidan/antioksidan dengede yer- alan X0 ve MDA'nın yüksek veya düşük olduğu bilinmemektedir. Bu çalışmada bu moleküllerin düzeylerini ikiuçlu hastaların ötimik evrelerinde ölçmeyi amaçladık. Yöntem: 22 ikiuçlu bozukluğu olan ötimik hasta ve 22 sağlıklı kontrol çalışmaya dâhil edildi. Bu çalışmada X0 ve MDA'nın serum düzeyleri ölçüldü. Bir psikiyatrist tarafından DSM-IV'e göre yapılan değerlendirmede hastanın en azından bir ay ötimik fazda olması çalışmaya dahil edilme ölçütü olarak kabul edildi. Bulgular: Hastalarda X0 serum düzeylerinin ortalama değeri kontrollerin değerlerinden yüksekti. Ortalama serum MDA düzeyleri ikiuçlu hastalarda kontrollere göre artmış bulundu. X0 ve MDA düzeyleri arasında korelasyon vardı. Sonuç: Daha önceki çalışmalarda bulunan ikiuçlu bozukluğun akut manik safhasında yüksek oksidatif stres ve remisyonda (ötimik evre) olan hastalarda da yüksek X0 ve MDA düzeyleri bulunması, hastalığın moleküler seviyede oksidatif stresle devam etmekte olduğunu gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ksantin oksidaz, malondialdehit, iki uçlu bozukluk, oksidan enzimler.

Increased Xanthine Oxidase and Malondialdehyde Levels in Euthymic Bipolar Patients

Haluk Savaş1, Serdar Gergerlioğlu2, Ahmet Gürel3, Salih Selek4, Esen Savaş5, Esra Koçoğlu6, Murat Eren Özen4, Hasan Herken1, Ömer Akyol7
1Doç.Dr Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
2Yrd.Doç.Dr., Fizyoloji Anabilim Dalı, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
3Doç.Dr., Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
4Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep
5Dr., Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Flastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep
6Dr., Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak
7Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Objectives: There hasn't been any study measuring (Xanthine Oxidase), and MDA (Malondialdehyde) enzymes in euthymic bipolar disorders yet. In bipolar patients, MDA levels were already known to be high. In remission phase (euthymic phase), XO and MDA, are not known to be whether high or low. In this study, we aimed to find out levels of these molecules in euthymic episode of Bipolar Disorder. Method: Twenty-two patients with bipolar disorders (İB) in euthymic phase and twenty-two healthy control subjects were included in this study. XO, and MDA have been studied in serum. DSM-IV based (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) diagnosis of BD and being at least for a month in euthymic phase was established by a psychiatrist. Results: The mean value of patients' serum XO levels was significantly higher than those of the controls. Mean serum MDA levels were found to be increased in patients compared to controls. There is a correlation between XO and MDA levels. Conclusion: High XO and MDA levels in BD (Type l-Euthymic phase) may show that the disease still continues with oxidative stress in molecular level, when combined with the previous findings of high oxidative stress in acute manic phase of BD.

Keywords: Key Words: Xanthine oxidase, malondialdehyde, bipolar disorder, oxidant enzymes.

Haluk Savaş, Serdar Gergerlioğlu, Ahmet Gürel, Salih Selek, Esen Savaş, Esra Koçoğlu, Murat Eren Özen, Hasan Herken, Ömer Akyol. Increased Xanthine Oxidase and Malondialdehyde Levels in Euthymic Bipolar Patients. J Clin Psy. 2005; 8(4): 180-185
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (888 kere indirildi)
LookUs & Online Makale