ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Psychological and Social Influences of Breast Cancer [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(4): 254-260

The Psychological and Social Influences of Breast Cancer

Şahnur Şener1, Nazan GÜNEL2, Zafer AKÇALI3, Selahattin Şenol4, Aylin KOÇKAR5
1Prof. Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı,
2Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
3Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
4Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
5Uz. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

The effect of psychological, social, and environmental influences on the onset and later stages of illnesses are thought to be very important. For many years, these factors were believed to have a role in the etiology of cancer, yet recently, it has been proposed that these factors effect the onset of the disease rather than being the reason for it. These factors affect the patients expectation and the cooperation for treatment, therefore having an influence on the outcome of the treatment and the quality of life of the patient. This study investigates the socio-demographic, socio-cultural and psychological aspests of patients who were receiving treatment for breast cancer from the department of medical oncology. 46 female patients who were diagnosed as having breast cancer were screened in terms of their abilities in coping with stress, state and trait anxiety levels and depression levels. No effect was observed in terms of the stage of cancer on the inventories which were handed. Knowing one's illness and being older age problem had a positive relationship with problem solving abilities. The results were discussed in the light of the literature.

Keywords: Key Words: Breast cancer, female, socio-cultural aspects, depression, anxiety, coping with stress.

Meme Kanserinin Ruhsal ve Sosyal Etkileri Üzerine Bir Çalışma

Şahnur Şener1, Nazan GÜNEL2, Zafer AKÇALI3, Selahattin Şenol4, Aylin KOÇKAR5
1Prof. Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı,
2Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
3Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
4Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
5Uz. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Psikolojik, sosyal ve çevresel etkenlerin hastalıkların başlangıç ve ilerlemesinde çok etkili oldukları düşünülmektedir. Uzun yıllar bu faktörlerin kanser etiyolojisinde rol oynadığına inanılmış, son yıllarda ise hastalığa neden olmaktan çok ortaya çıkışında etkileri olduğu kabul edilmiştir. Böylesi faktörler hastanın tedavi beklentisini ve tedavideki işbirliğini etkilemekte, dolayısıyla yaşam kalitesi ve kanser tedavisindeki başarıda etkili olmaktadırlar. Bu çalışma meme kanseri tanısı ile medikal onkoloji bölümünde tedavileri sürdürülen hastaların, sosyodemografik, sosyokültürel ve psikolojik durumlarına ilişkin özellikleri araştırmaktadır. Meme kanseri tanısı alan 46 kadın hastanın stresle başa çıkma becerileri, durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ve depresyon düzeyleri belirlenerek, sorgulanan değişkenlerin ölçeklere etkileri araştırılmıştır. Kanser evresinin ölçekler üzerine bir etkisi belir- lenemezken, stresle başa çıkmada hastalığım bilme ve yaşın büyümesinin ilişkili olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar eldeki yazın bilgisi ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Meme kanseri, kadın, sosyokültürel özellikler, depresyon, kaygı, stresle başa çıkma.

Şahnur Şener, Nazan GÜNEL, Zafer AKÇALI, Selahattin Şenol, Aylin KOÇKAR. The Psychological and Social Influences of Breast Cancer. J Clin Psy. 1999; 2(4): 254-260
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale