ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 197-202 | DOI: 10.5505/kpd.2017.18209

Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital

Eda Aslan, Nadya Şimşek
Department Of Psychiatry, Mersin Universi̇ty

INTRODUCTION: Disability is a multifaceted phenomenon that occurs due to interaction of the health condition and the environment, which causes limited participation in daily life activities. We aimed to evaluate psychiatric diagnosis and relative sociodemographic data of the patients with disability rate of 40% and over.
METHODS: A total of 3176 patients who applied to the health care institution of our hospital for the assessment of their disability were reviewed for 1-year period. Sociodemographic data and diagnosis of 318 patients, who got 40% and over disability rate caused by mental disorders in accordance with the "Regulation on the Reports of the Health Board on Disability Criteria, Classification and Disability" were retrospectively assessed.
RESULTS: The most frequent disability diagnosis group was mood disorders (n = 73, 23%), following mental retardation (n = 81, 47.8%) and schizophrenia and other psychotic disorders (n = 79, 24.8%). Major depressive disorder was constituted 23% of patients (n = 73). Mean age of the patients 40% (or over) disabled was 41.9 ± 13.2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mood disorders, mental retardation, schizophrenia and psychotic disorders were found to be the most frequent disabling disorders in psychiatry setting and disability was found to see mostly in middle age which is also defined as the productive age. Detailed evaluation of disability in psychiatry is important for developing preventive mental health programs.

Keywords: Disability, Psychiatry, Mental health

Psikiyatrik Bozukluklara Bağlı Engellilik Hali; Üniversite Hastanesi Deneyimi (Tur)

Eda Aslan, Nadya Şimşek
Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Psi̇ki̇yatri̇ Ana Bi̇li̇m Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Engellilik hali kişinin sağlık durumu ve çevrenin etkileşimi ile ortaya çıkan, günlük yaşam aktivitelerine sınırlı katılıma sebep olan çok yönlü bir fenomendir. Çalışmamızda psikiyatrik bozukluklardan %40 ve üzeri engellilik oranı alanların tanı dağılımları ve sosyodemografik verilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2016 yılı içerisinde hastanemiz sağlık kuruluna engellilik hali tespiti değerlendirilmesi amacıyla başvuru yapan toplam 3176 hastadan 28603 sayılı “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca psikiyatrik bozukluklardan %40 ve üzeri özür oranı alan 318 hastanın tanıları ve sosyodemografik verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Psikiyatride en sık engellilik haline sebep olan tanı grubu duygudurum bozuklukları (n=99, %57,8) olarak bulundu, daha sonra sırasıyla zeka geriliği (n=81, %47,8), şizofreni ve psikozla giden bozukluklar (n=79, %24,8) yer aldı. Duygudurum bozukluklarından major depresif bozukluk hastaların %23’ünü (n=73) oluşturmaktaydı. Engellilik oranı %40 ve üzeri olan hastaların yaş ortalaması 41,9 ( SD ± 13,2) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda sırasıyla duygudurum bozuklukları, zeka geriliği, şizofreni ve psikozla giden bozukluklar psikiyatride en sık engellilik haline sebep olan bozukluklar olarak tespit edilmiş olup, engellilik halinin en sık üretken çağ olarak da tanımlanabilecek orta erişkinlikte ortaya çıktığı görülmüştür. Psikiyatride engellilik halinin ayrıntılı değerlendirilmesi, koruyucu ruh sağlığı programları geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Psikiyatri, Ruh Sağlığı

Eda Aslan, Nadya Şimşek. Disabilites Due to Psychiatric Disorders: Sample Of University Hospital. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 197-202

Corresponding Author: Eda Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale